Huishoudelijk reglement

Wielertourclub Zeewolde Versie 2016

 

LEDEN

Bij een verhuizing is een lid verplicht zo spoedig mogelijk een adreswijziging te sturen naar de secretaris en/of ledenadministratie.

Het lidmaatschap loopt gelijk aan het kalenderjaar van 1 januari tot en met 31 december.

Het opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk, bij de ledenadministratie en uiterlijk een maand voor het einde van het kalenderjaar, dus voor 1 december.

De kosten voor het lidmaatschap staan vermeld bij ‘vereniging’ onder de kop "Lid worden?" op de startpagina van de website.

 

BESTUURSTAKEN

De voorzitter leidt de bestuurs- en ledenvergaderingen en is woordvoerder van de vereniging.

De secretaris maakt de notulen en voert de correspondentie. Van zowel de notulen als correspondentie wordt een afschrift bewaard in het (digitale) archief.

Hij is bevoegd de correspondentie namens het bestuur te ondertekenen.

Het verenigingsarchief wordt door hem bijgehouden en bewaard. Verder houdt hij bij:

a. een notulenboek van de ledenvergaderingen;

b. een notulenboek van de bestuursvergaderingen.

De secretaris is verantwoordelijk voor de ledenadministratie, welke gedelegeerd kan zijn aan een ledenadministrateur.

De penningmeester zorgt voor het innen van de contributie en andere gelden (bijvoorbeeld de rekening van bestelde clubkleding), tekent afgeloste schulden en is belast met het financieel beheer en de boekhouding.

Hij is bevoegd die uitgaven te doen, die het gevolg zijn van besluiten van de algemene ledenvergadering of van het bestuur. In de algemene ledenvergadering brengt hij verslag uit.

Hij is verantwoordelijk voor de onder zijn beheer staande gelden.

Het bestuur vergadert zo mogelijk 6 keer per maand als dan niet tezamen met de leden van de diverse commissies, en verder zo vaak als nodig.

Het bestuur streeft ernaar om een oneven aantal leden te hebben, indien het bestuur uit een even aantal leden bestaat, zal de stem van de voorzitter dubbel tellen.

 

ROOSTER VAN AFTREDEN

Overeenkomstig het in artikel 5, lid 2, van de verenigingsstatuten bepaalde treden in de najaarsvergadering telkens 2 bestuursleden af.

Voorzitter oktober 2018
Secretaris oktober 2018
Penningmeester april 2018
Bestuurslid kleding oktober 2018
Bestuurslid PR vacant
Bestuurslid Evenementen oktober 2018
Bestuurslid ATB oktober 2018
Bestuurslid toercommissie oktober 2018
Bestuurslid jeugdcommissie  oktober 2018

 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maanden maart (voorjaarsvergadering) en oktober (najaarsvergadering) een algemene ledenvergadering gehouden.

De oproeping tot de algemene ledenvergadering geschiedt door vermelding in de nieuwsbrief, die aan ieder lid wordt gezonden alsmede door vermelding in de plaatselijke kranten.

De agenda voor de algemene ledenvergaderingen vermeldt in ieder geval de volgende punten:

 

A)  Voorjaarsvergadering:

     a. Notulen vorige ledenvergadering

     b. Jaarverslag secretaris

     c. Verslag penningmeester

     d. Verslag kascommissie

     e. Voorziening vacatures

 

B) Najaarsvergadering

     a. Notulen vorige ledenvergadering

     b. Begroting voor het volgend boekjaar

     c. Voorziening vacatures

 

 COMMISSIES

Het bestuur kan commissies of personen benoemen om de uitvoering van zijn taak te verlichten.

Een commissie bestaat uit tenminste twee stemgerechtigde leden.

Commissies zijn ten alle tijden verantwoording schuldig aan het bestuur.