Gedragscodes

TRAINERS EN BEGELEIDERS JEUGD WTC ZEEWOLDE

Van onze jeugdtrainers en -begeleiders vragen wij zich te houden aan bepaalde gedragsregels.

 

EEN TRAINER OF BEGELEIDER:

ZORGT VOOR EEN VEILIGE OMGEVING.
Schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Duld geen pesten. Houd je aan veiligheidsnormen, en -eisen.

KENT EN HANDELT NAAR DE REGELS EN RICHTLIJNEN.
Zorg dat je op de hoogte bent van de regels en richtlijnen én pas ze ook toe. Stel ook je pupillen in staat om er meer over te weten te komen.

IS ZORGVULDIG EN OPRECHT BIJ HET VERMELDEN VAN ERVARING EN FUNCTIES.
Vermeld alle relevante feiten bij de aanstelling als trainer of begeleider.

IS ZICH BEWUST VAN MACHTSONGELIJKHEID EN (SOMS OOK) AFHANKELIJKHEID EN MISBRUIKT ZIJN POSITIE NIET.
Gebruik je positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthoud je van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, en aanrakingen en seksueel misbruik. Alle seksuele handelingen, - contacten en - relaties met minderjarigen zijn onder geen beding geoorloofd.

RESPECTEERT HET PRIVÉLEVEN VAN DE SPORTER.
Dring niet verder in het privéleven van pupillen dan noodzakelijk is. Ga met respect om met de pupillen en met ruimtes waarin de pupillen zich bevinden.

TAST NIEMAND IN ZIJN WAARDE AAN:
Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

IS EEN VOORBEELD VOOR ANDEREN EN ONTHOUDT ZICH VAN GEDRAGINGEN EN UITLATINGEN WAARDOOR DE SPORT IN DISKREDIET WORDT GEBRACHT.
Gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende, en/ of beledigende opmerkingen.

NEEMT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN AAN.
Om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Word je iets aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur.

BIEDT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN AAN.
Om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport.

ZIET TOE OP NALEVING VAN REGELS EN NORMEN.
Zie toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen.

IS OPEN EN ALERT OP WAARSCHUWINGSSIGNALEN.
Wees waakzaam en alert op signalen en aarzel niet om signalen door te geven aan het bestuur of een van onze vertrouwenscontactpersonen en/of contact op te nemen met het vertrouwenspunt sport.

IS VOORZICHTIG:
Stel nooit informatie beschikbaar aan derden, die nog niet openbaar is gemaakt.

DRINKT TIJDENS HET TRAINEN OF BEGELEIDEN VAN JEUGD GEEN ALCOHOL EN ZIET ER OP TOE DAT DE JEUGD GEEN ALCOHOL DRINKT.

AANNAMEBELEID JEUGDTRAINER OF -BEGELEIDER:

  • We houden een kennismakingsgesprek, daarbij zijn minimaal twee bestuursleden aanwezig
  • We vragen om referenties en checken die (we bellen in elk geval de organisatie waar de vrijwilliger vandaan komt)
  • We maken de trainer en/of begeleider bekend met onze gedragsregels (als boven vermeld)
  • We laten een VOG aanvragen en herhalen dat elke 3-5 jaar
  • We maken de trainer en/of begeleider lid van de NTFU; we wijzen de kandidaat trainer en/of begeleider er op dat hij daarmee onder het tuchtrecht/tuchtreglement van de NTFU valt

VERTROUWENSCONTACTPERSONEN

Bij de Wieler Tour Club Zeewolde moet iedereen zich veilig en op zijn/haar gemak kunnen voelen. Pesten, kleineren, intimideren, discrimineren, beledigen etc. horen niet thuis in onze club. Sexueel getinte opmerkingen of ongewenste aanrakingen evenmin.

Wie iets kwijt wil over het het gedrag van een van onze leden zonder het meteen aan de grote klok te hangen kan er vertrouwelijk over praten met een van onze beide vertrouwenscontactpersonen:

  • Jolanda Stevens; is werkzaam in de zorg. Mail Jolanda

  • Ronald Langstraat; is leraar op een middelbare school. Mail Ronald

U vindt hun contactgegevens in de ledenlijst. De ledenlijst is in te zien als u ingelogd bent.