Huishoudelijk reglement

Wielertourclub Zeewolde Versie 2021

 

Algemeen

WTC Zeewolde is een club waar uitdagend recreatief fietsen, gekoppeld aan een grote mate van gezelligheid en veiligheid, de doelstelling is. Dit kan echter niet worden gerealiseerd zonder “spelregels” met elkaar af te spreken en belangrijke uitgangspunten en/of feiten met elkaar te delen. 

  

Leden

Bij een verhuizing is een lid verplicht zo spoedig mogelijk een adreswijziging te sturen naar de secretaris en/of ledenadministratie.

Het lidmaatschap loopt gelijk aan het kalenderjaar van 1 januari tot en met 31 december.

Het opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk, bij de ledenadministratie en uiterlijk een maand voor het einde van het kalenderjaar, dus vóór 1 december.

De kosten voor het lidmaatschap staan vermeld op de website van WTC Zeewolde

onder het kopje “Over de club”.

 

Bestuurstaken

De voorzitter leidt de bestuurs- en ledenvergaderingen en is woordvoerder van de vereniging.

De secretaris maakt de notulen en voert de correspondentie. Van zowel de notulen als correspondentie wordt een afschrift bewaard in het (digitale) archief.

Hij is bevoegd de correspondentie namens het bestuur te ondertekenen.

Het verenigingsarchief wordt door hem bijgehouden en bewaard. Verder houdt hij bij:

a. een notulenboek van de ledenvergaderingen;

b. een notulenboek van de bestuursvergaderingen.

De secretaris is verantwoordelijk voor de ledenadministratie, welke gedelegeerd kan zijn aan een ledenadministrateur.

De penningmeester zorgt voor het innen van de contributie en andere gelden (bijvoorbeeld de rekening van bestelde clubkleding), tekent afgeloste schulden en is belast met het financieel beheer en de boekhouding.

Hij is bevoegd die uitgaven te doen, die het gevolg zijn van besluiten van de algemene ledenvergadering of van het bestuur. In de algemene ledenvergadering brengt hij verslag uit.

Hij is verantwoordelijk voor de onder zijn beheer staande gelden.

Het bestuur vergadert zo mogelijk 6 keer per jaar als dan niet tezamen met de leden van de diverse commissies, en verder zo vaak als nodig.

Het bestuur streeft ernaar om een oneven aantal leden te hebben, indien het bestuur uit een even aantal leden bestaat, zal de stem van de voorzitter dubbel tellen.

 

Aftreedrooster bestuur

Overeenkomstig het in artikel 5, lid 2, van de verenigingsstatuten, treden in de najaarsvergadering telkens 2 bestuursleden af.

Voorzitter vacant
Bestuurslid Evenementen 2021
Bestuurslid toercommissie 2021
Bestuurslid jeugdcommissie 2022
Secretaris 2022
Penningmeester 2023
Bestuurslid ATB / PR 2023

 

 

Algemene ledenvergadering

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand april een algemene ledenvergadering gehouden.

De oproeping tot de algemene ledenvergadering geschiedt door middel van een nieuwsbrief, die aan ieder lid wordt gezonden.

De agenda voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering vermeldt in ieder geval de volgende punten:

 

     a. Notulen vorige ledenvergadering

     b. Jaarverslag secretaris

     c. Verslag penningmeester

     d. Verslag kascommissie

     e. Begroting voor het volgend boekjaar

     f.  Voorziening vacatures

 

Commissies 

Het bestuur kan commissies of personen benoemen om de uitvoering van zijn taak te verlichten.

Een commissie bestaat uit tenminste twee stemgerechtigde leden.

Commissies zijn ten alle tijden verantwoording schuldig aan het bestuur.

 

Vertrouwenspersonen

Iedereen moet zich veilig en op zijn / haar gemak kunnen voelen. 

Pesten, kleineren, intimideren, discrimineren, beledigen, seksueel getinte opmerkingen en/of ongewenste aanrakingen horen niet thuis in onze club.

Meld klachten over ongewenst gedrag bij één van de vertrouwenspersonen

 

Verzekering bij NTFU

Alle NTFU-leden zijn standaard verzekerd tegen schade aan de fiets en persoonlijke eigendommen t.g.v. een ongeval. Meld je schade online via jouw account op Fietssport.nl.

Ook ben je verzekerd tegen ongevallen op het moment dat je deelneemt aan een NTFU-activiteit. Dit kan een toertocht, maar ook een clubrit of -weekend in het buitenland zijn.

Meld (ernstige) ongevallen daarom altijd binnen 24 uur aan bij het bestuur via bestuur@wtc-zeewolde.nl. Gebeurt het ongeval in het weekend? Laat het ons dan uiterlijk maandagochtend weten.

Slotbepalingen 

Leden zijn gehouden aan de bepalingen van dit huishoudelijk reglement.

In alle gevallen waarin noch de statuten noch het huishoudelijk reglement voorzien, beslist het bestuur.

 

Huishoudelijk reglement vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 31 maart 2021.