Nieuws

Laatste WTC-nieuws: Jubileumshirt ophalen
   (24-10-2018)

Het volgende bericht is voor leden die zich aangemeld hebben voor een jubileumshirt maar niet in de gelegenheid waren het op te halen afgelopen vrijdag.

 

Vanaf 1 november kun je je shirt ophalen bij Hans Kranendonk, Havikskruid 73.

De beste kans om hem thuis te treffen is 's avonds tussen 18:30 en 20:30. Maar je kunt het ook overdag proberen.

 

Bestuur en kledingcommissie WTC Zeewolde.

(Terug naar boven)


Laatste WTC-nieuws: Verslag Algemene leden vergadering WTC Zeewolde (21 maart 2018)
   (21-03-2018)

 

Aanwezig bestuur: Hans Kranendonk, Eric Woltheus, Jeroen van Assen, Rene Steunenberg, Ger Stevens, Fons Stortelder, Arius Blom

 

Aanwezige leden: Martin van Zijl, Sjors Lodewijks, Aard Weijers, Rob vd Heijden, Jan Theo Hoeksema, Marcel Veenstra, Rinus de Vries, Remco van Beek, Martin Zwagerman, Sven Honig, Jan de Jong, Jan van Veldhoven, Hans Dijkhuizen, Joop Kok, Marja Kok, Ronald Langstraat.

 

Afmeldingen: Janine Stortelder, Marianne Dobber, Willem van Voorst, Sander Water, Ruud Kruizinga,

 

 1. Welkom en opening.

  • Hans opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

 1. Ingekomen stukken.

  • Marco Rademaker heeft een lichte herseninfarct gehad maar fiets alweer.

  • Marjanne Dobber is geblesseerd aan de schouder en zal voorlopig niet bij ons fietsen

  • Afmelding van de mensen hierboven genoemd.

  • Schrijven inzake overname wielerwinkel Westerlaken door Ridder Profile uit Nijkerk.

 1. Mededelingen voorzitter/secretaris.

  • Jeroen stopt per 1 januari 2019 met zijn werkzaamheden voor toercommissie en bestuur.

  • Bestuur zoekt hiervoor een nieuwe persoon

 1. Notulen vorige ledenvergadering, d.d. 15 november 2017.

  • Worden ongewijzigd vastgesteld.

 1. Wijzigingen samenstelling bestuur.

  • Hans Kranendonk draagt een aantal taken inzake MTB en sponsoring over aan Rene Steunenberg

  • Ter ontlasting van Eric Woltheus verzorgt Hans Kranendonk miv 2018 de incasso's.

  • Incasso's zullen begin maart geïnd worden

 1. Van de penningmeester.

  • Financieel jaarverslag 2017 betreft nog een concept omdat deze nog niet gecontroleerd is door de kascommissie. Eric geeft een mondelinge toelichting en haalt ook aan dat Altius graag zou zien dat zij meer baat zou hebben van de WTC.

  • Verslag kascommissie Marc Timmer en Ruud Kruiznga - Volgt in Najaarsvergadering

  • Verkiezing nieuw lid kascommissie. - Volgt in Najaarsvergadering

 1. Ledenadministratie.

 

Omschrijving

Totaal aantal leden

Aantal senioren

Aantal jeugdleden

Per 1 januari 2017

129

110

19

Aanmeldingen in 2017

32

14

18

Afmeldingen in 2017

22

15

7

Per 1 januari 2018

139

109

30

 

Het leden aantal is stabiel gebleven dankzij de sterke groei bij de jeugdleden.

 1. Communicatie en PR.

  • Hans verzorgt een publicatie tav groep 1 op 9 april

  • Start seizoen op woensdag 4 en maandag 9 april

  • Er is een nieuwe Flyer in de maak. René vraagt of iemand nog een leuke kleurrijke foto heeft van een groep fietsende WTC leden.

 1. Commissieverslagen.

  1. Toercommissie.

   • Toerkalender is compleet en komen wekelijks op de site

   • Voor groep 2 is de maximum snelheid 27km/u

   • Routes aangepast ( ingekort) voor groep 1 en 2.

  1. ATB commissie.

   • WTC en TVZ gaat zich aansluiten bij Stichting ….die een overeenkomst heeft met Staatsbosbeheer voor het onderhoud van de ATB route in Zeewolde. Op deze manier is ook de aansprakelijkheid van WTC uit de lucht.

   • WTC en TVZ hoeft dan alleen de vrijwilligers leveren voor het praktische onderhoud.

   • In 2019 staat een grote kap gepland in het kader van de " Essenziekte" en zal de route volledig worden aangepast.

  1. Jeugdcommissie.

   • Trainingen op zaterdagochtend verloopt goed.

   • Jeugd rijden af en toe ook wedstrijden en hebben zeer goe gepresteerd bij de wedstrijd van TVZ

   • De Regio jeugdwedstrijddag wordt dit jaar op het het soutingterrein georganiseerd op 16 juni.

  1. Evenementen commissie.

   • 1 tot 3 juni weekend in Mechelen Zuid Limburg. Fietsen in verschillende groepen met eigen afstand en snelheid. Inmiddels met 14 man.

   • Dit jaar bestaat de WTC 25 jaar. Gedacht wordt aan een activiteit medio september. Ger zoekt 2 vrijwilligers tbv de organisatie. Henk Kippersluis meld zich staande de vergadering.

   • Er worden ook 2 lange tochten georganiseerd van ca 200km.

   • Marcel Veenstra en Dave Calis doen mee aan de Alpe du Zes.

  1. Sponsorcommissie.

   • Volgens contracten vervalt contract bij overname.Met Ridder Profile in overleg treden of dit contract kan worden doorgezet

   • Er zijn nog 2 zakjes vrij voor sponsoring. Henri Doornekamp en Eric Woltheus hebben hiervoor belangstelling.

  • Kleding

   • Bioracer blijft leveren tegen nagenoeg dezelfde prijzen

   • Bioracer gaat WTC helpen bij het inrichten van een webshop

   • Voorraad zomer kleding is aangevuld tbv nw leden

 1. Vaststellen gedragscode en invoering aanstellingsbeleid jeugdtrainers, -coaches, en -begeleiders. (zie bijlagen)

  • De vergadering stemt in met de voorgestelde gedragscode zodat de club een "geaccepteerde club" wordt en daardoor gratis een VOG verklaring voor haar trainers en begeleiders kan aanvragen.

  • De vergadering stemt in met het voorgestelde aanstellingsbeleid en het bestuur zegt toe hiernaar te handelen. Dit betekent oa dat zij voor de aanstelling van een trainer/begeleider een VOG verklaring aanvragen en de aan te stellen functionaris wijzen op het bestaan van haar gedragscode

  • Ronald Langstraat en Jolanda Stevens hebben in principe aangegeven wel belangstelling te hebben voor de functie van vertrouwens persoon. De komende periode zal dit nader worden uitgewerkt.

 1. Rondvraag.

  • Martin van Zijl: Mogelijkheden voor de prijzen van de Kilometervreter competitie bezien bij het bereiken van 40.000 en 80.000km. Kunnen de regels voor de jeugd worden aangepast zodat ook zij in de prijzen kunnen vallen.

  • Ronald merkt op dat het leuk was veel blauw te zien bij de wedstrijd van WTC

 1. Sluiting.

  • Hans bedankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en nodigt iedereen uit nog even na te blijven voor een praatje onder genot van een hapje en een drankje.

 

 

 

(Terug naar boven)


Laatste WTC-nieuws: Verslag Algemene leden vergadering WTC Zeewolde (15 nov. 2017)
   (17-11-2017)

Verslag

ALV WTC Zeewolde

Datum: 15 november 2017

Locatie: kantine Condoor Zeewolde

 

Aanwezig: Hans Kranendonk (vz), Fons Stortelder (secr), Eric Woltheus (penn), Rene Steunenberg, Arius Bom, Janine Stortelder, Sjors Lodewijk, Martin van Zijl, Willem van Voorst, Marcel Veenstra, Joop Kok, Marja Kok, Jan van Velthoven, Leo Kluifhooft, Hans Dijkhuizen, Sven Honig, Peter Bouwman, Jaap Mulder, Aard Weijers, Henk Kippersluis, Jeroen de Boeg, Dave Calis, Michiel van Ramselaar, Ronald Langstraat, Jeroen van Kats, Rik Koumans

 

Met kennisgeving afwezig: Jan Willem Schlotter, Stef Laarman, Rinus de Vries, Sander van de Water, Jan van der Horst, Ruud Kruizinga, Jeroen van Assen, Ger Stevens, Marianne Dobber

 

 1. Welkom en opening

  • Hans opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hans deelt mee dat de vergadering pauze houdt gelijktijdig met de (rumoerige) schaftperiode van de medewerkers van Condoor.

 1. Ingekomen stukken

  • Afzegging ontvangen van: Zie bovenaan dit verslag

 1. Mededelingen voorzitter/secretaris

  • Geen bijzonderheden

 1. Notulen vorige ledenvergadering, d.d. 22 maart 2017

  • Geen opmerkingen, verslag wordt vastgesteld

 1. Bestuurswisseling en herverdeling bestuurstaken.

  • Omdat Eric Woltheus wegens drukke werkzaamheden in het begin van het jaar de inning van de clubcontributie niet kon uitvoeren werd dit de laatste jaren pas in september of oktober gedaan. Omdat dit ongewenst is gaat Hans Kranendonk Eric helpen bij de facturering en de incasso van de contributie en de clubkleding. Zo hoopt het bestuur dat de incasso's voortaan voor aanvang van het zomerseizoen worden geïncasseerd en de kleding kort nadat deze is geleverd.

  • Omdat Hans het dan wel erg druk krijgt neemt René Steunenberg aantal taken van hem over.

 1. Communicatie en PR

  • De bidon wordt niet meer uitgegeven. Wel komt er een flyer, die wordt uitgezet via Westerlaken, sportscholen etc. René Steunenberg vraagt toestemming voor gebruik van foto's. Iedereen gaat hiermee akkoord waarna Rene toezegd dat de flyer voor aanvang van het zomerseizoen gereed zal zijn.

 1. Commissieverslagen

  1. Toercommissie

  1. Hans Kranendonk heeft de leden van groep 2 benaderd om te brainstormen zodat de afname van het aantal deelnemers stopt. Onderstaande punten zullen nagestreefd worden:

   • Maximale snelheid 27 km en afstand maximaal 55 km op de avond van de langste dag

   • De langzaamsten bepalen het tempo, niet de snelsten

   • Gezelligheid gaat boven presteren, zeker op zondag morgen

   • Nieuwe leden werven: via groep 1 kunnen die dan doorgroeien naar groep 2 zonder dat ze worden afgeschrikt door de afstand of de snelheid.

   • Altijd starten met groep 2, ook als er maar 2 of 3 van groep aanwezig zijn. Kijken of er mensen van groep 3 een keertje rustig aan willen doen

   • Algemene regel is: samen uit, samen thuis

   • Nieuwe leden goed opvangen, duidelijkheid verschaffen bij de start over groepsindeling/snelheid/afstand

  1. Voorgesteld wordt een (soort van) wegkapitein in te voeren en deze te voorzien van een hesje (met opschrift) oid.

  1. Voorgesteld wordt om ook in de winter een (race) groep 2 (analoog aan de racegroep 3 / 4) te formeren naast de al bestaande hybride groep. Verwacht wordt dat de belangstelling hiervoor te klein is en de groep daardoor niet levensvatbaar is.

  1. ATB commissie

  • ATB prestatie groep kent 17 leden die onderling afspraken maakt.

  • ATB recreatie groep kent 13 leden en vertrekt op zondag om 9:00uur vanaf de parkeerplaats van de trimbaan in Harderwijk

  • De overeenkomst betreffende de MTB route is nog steeds onderwerp van gesprek omdat de verenigingen volgens de voorgestelde overeenkomst aansprakelijk kunnen worden gesteld. Onderzocht wordt of dit op een andere manier, via een op te richten stichting gezamenlijk met de TVZ, geregeld kan worden. Die stichting kan zich dan verzekeren tegen aansprakelijkheid en subsidie/sponsoring proberen binnen te halen. WTC en TVZ willen eenmalig de oprichtingskosten (notaris) van de stichting voor hun rekening nemen. Hopelijk kan eea in 2018 geregeld worden waarna na de " Grote Kap" in 2019 een nieuwe route kan worden aangelegd.

  • De MTB tocht " Fiets de boswachter eruit" was weer een succes. Er hebben ook 19 jeugdleden meegedaan welk de plaatsen 2 t/m 19 bezetten. De winnaar was een jongen uit Putten die Nederlands Kampioen BMX bleek te zijn.

  • Jeugdcommissie

  • Regionale Jeugd MTB dag

   • WTC Zeewolde zal op 16 juni 2018 de "Regionale Jeugd MTB dag organiseren

   • Verwachte deelname tussen de 150 en 200 deelnemers plus begeleiders en ouders.

   • Thans bezig met het opstellen van het draaiboek en het zoeken van een geschikte locatie.

   • Arius Blom vraagt of de leden zich tzt willen inzetten als medewerker.

  • Er is enig verloop in het jeugdledenbestand. Totaal aantal blijft wel redelijk stabiel op ca 30 leden.

  • Evenementen commissie

  • Van 1 t/m 3 juni 2018 is in Mechelen in Zuid Limburg een groepsaccomodatie afgehuurd voor maximaal 30 personen. Meer info volgt zsm. Bij over inschrijving is de volgorde van inschrijving bepalend.

  • Volgend jaar wordt aan het eind van het seizoen een feestelijkebafsluitende rit georganiseerd die, mede in het kader van ons 25 jarig jubileum, extra aandacht krijgt van het bestuur.

  1. Kleding commissie

  • Nieuwe kleding is besteld en wordt naar verwachting in januari geleverd.

  • Sponsorcommissie

  • Alle sponsoren waarvan het contract eind dit jaar afloopt hebben aangegeven weer vijf jaar door te willen gaan. Het betreft:

   • Condoor

   • Kippersluis

   • Westerlaken

   • Dickhof

   • Kees Callis

 1. Financiële verslag

  • Voor aanvang van de vergadering heeft Eric Woltheus de concept begroting voor 2018 rondgedeeld en geeft hierop een toelichting

  • De begroting is gebaseerd op een ledental van 145 leden

  • De begroting wordt goedgekeurd.

 1. Rondvraag.

  • Sven Honig oppert gebruik te maken van de app "Join.cc" waarmee gemakkelijk en zeer direct kan worden gecommuniceerd over ritten die (individuele) leden willen gaan maken zodat anderen kunnen aanhaken. De vraag rijst wat de toegevoegde waarde is. Het bestuur zegt toe om eea nader te bekijken.

  • Martin van Zijl krijgt veel vragen van jeugdleden (alleen MTB) die de 40.000km bijna niet kunnen halen. Hij wil in overleg met het bestuur bekijken of eea voor jeugdleden kan worden aangepast. Ook oppert hij het plaatje dat nu verstrekt wordt bij 80.000 km te vervangen door iets anders omdat het als erg karig beoordeeld wordt. Ideeën zijn welkom.

  • Henk Kippersluis vraagt of alle sponsorbedragen gelijk zijn gebleven. Hans deelt mee dat onze hoofdsponsor Condoor het bedrag heeft geïndexeerd. Volgens Henk zou Kippersluis Sierbestratingen het sponsorbedrag ook verhogen. Hij zal nader overleg plegen met Hans.

 1. Sluiting

  • Hans sluit de vergadering en deelt mee dat er na afloop nog een drankje en een hapje is voor wie dat wil.

 

(Terug naar boven)


Laatste WTC-nieuws: Aanmelden bij Whats-app groepen.
   (30-10-2017)

Whats-app groepen gebruiken we naast de aanmeldfunctie op de website voor communicatie tussen leden onderling. Het is een snelle en makkelijke manier om elkaar op de hoogte houden over de komende ritten die gepland staan.

Op dit moment zijn er vijf  whats-app-groepen binnen de vereniging actief: 

 

Naam  Whatsapp –groep                     toelichting                                             beheerder

MTB groep Paul                                     rustige mtb groep                                Fons Stortelder

ATB PRESTATIEGROEP WTC                 snelle mtb groep                                  Jeroen van Kats

WTC groep 3                                          racefiets zomer                                     Rik Koumans

WTC Winter/ Zomer toergroep         racefiets winter                                   Ger Stevens

Vrijwilligers Zeewolde                         onderhoud ATB route                         Sjors  Lodewijk 

Wil je je bij een groep aansluiten mail, SMS of bel dan met de beheerder. Na inloggen vind je in de ledenlijst het telefoonnummer en emailadres.

 

P.S. Ben je je inlogcode en/of wachtwoord kwijt? Mail dan naar of naar

(Terug naar boven)


Ogenblik a.u.b. ...