2005, voorjaar 17 maart

 


Verslag:    Algemene Leden(voorjaars-)vergadering

Datum:     17 maart 2005

Locatie:    Clubhuis IJsvereniging

 


Aanwezige bestuursleden:

Ronald Timmerman       - voorzitter

Robert Duijvestijn          - secretaris

Wilfried Tolboom           - penningmeester

Geert Ribbers               - PR

Marc Timmer                - ATB

Jan de Jong                  - jeugdzaken

Afwezig:

Alexander Veerman       - kledingcommissie/sponsoring

 

Aanwezige leden: Jeanette Veenstra, Albert de Jong, Aard Weijers, Rob Tulleken, Stan Rennen, Michel de Blom, Maarten Schouten, Michiel le Noir, Raymond Felix, Rob van Zetten, Steven Scheffer, Wim van der Es, Jeroen Assen, Hans Dijkhuizen, Krijn Haak, Ton Huisman, Pleun vd Berg, Theo Leenders, Stef Laarman, Kees Rietbergen.

Afwezig met kennisgeving: John Kaag, Frank Scheffer, Arie Snel, Pascal de Boer, Joris Pouw, Walter Janssen.

 

1. Opening

De bezoekers van de ledenvergadering worden door Ronald welkom geheten, voor het eerst op een nieuwe locatie, waarna hij de vergadering opent.

Bij de start van het nieuwe wegseizoen is het altijd de juiste gelegenheid om stil te staan bij het geen gepasseerd is en wat komen gaat.

Voor de leden is een lange periode geweest van stilte, doordat de Bidon niet is uitgekomen, mede veroorzaakt door rugproblemen van Arie, die altijd voor het grafische gedeelte zorgde. Daarnaast is besloten om de communicatie op een andere wijze te laten verlopen, wordt bij punt 7 verder besproken.

.De ATB commissie kan terug kijken op een geslaagd winterseizoen, tevens is besloten ook in de zomer door te gaan met ATB?en, Marc zal hier later meer over vertellen. De toercommissie is uitgebreid tot circa 7 personen, deze hebben het wegseizoen samengesteld, hierover later meer.

De organisatie voor Omloop Flevoland loopt, hierbij is Almere aangesloten, zodat de organisatie nu door drie verenigingen gedragen wordt.

 

2. Verslag voorjaarsvergadering

Het verslag van de najaarsvergadering (4 november 2004) wordt inhoudelijk en redactioneel door de aanwezig leden goedgekeurd. Op de WTC-internetsite was dit verslag al geruime tijd te lezen.

 

3. Mededelingen

?         Het ledental staat momenteel op 85 leden, enkele leden hebben met ingang van het nieuwe seizoen opgezegd, de eerste nieuwe leden zijn verwelkomd, we hopen dat dit er meer gaan worden.

?         De uitreiking van de TEP en de toerfietskaarten is gekoppeld aan deze vergadering, het is altijd een strijd om deze op tijd rond te brengen. Dit wordt voor een groot gedeelte veroorzaakt door het laat beschikbaar zijn van de TEP, wordt eind februari pas door de NTFU uitgedeeld, vervolgens moet ons wegprogramma opgesteld worden. We gaan bij andere verenigingen na of deze met hetzelfde probleem zitten, en of we de NTFU kunnen bewegen de TEP in ieder geval een maand eerder uit te brengen.

?         Binnen het bestuur is gesproken over het actief lid zijn van de vereniging, zonder de NTFU bijdrage te betalen (voor de verzekering). In het bestuur is besloten dat alle fietsende leden, verplicht zijn ook de NTFU bijdrage te betalen.

 

 

4. Begroting 2005

De kascommissie heeft de resultaten rekening en begroting goed gekeurd.

Wilfried deelt de leden een getekend exemplaar uit, we hebben over 2004 een positief saldo verkregen van bijna ? 500.00. Veroorzaakt door het minder verschijnen van de Bidon en lagere kosten voor het jubileumfeest.

Gestreefd wordt om het eigen vermogen van de club te laten groeien tot de omvang van 1 jaar contributie (hebben we bijna gerealiseerd).

Vraag wordt gesteld over de ? 1000.00 voor evenementen, hieronder valt oa de barbecue dit na afloop van de clubkampioenschappen georganiseerd kan worden.

Stefan stelt een vraag over het bedrag dat opgevoerd is voor kleding, dit wordt vooral veroorzaakt door de voorraad handschoenen die nog aanwezig is, hiervan zijn relatief weinig exemplaren van afgenomen, daarom worden deze nu als actie aangeboden.

 

5. ATB seizoen

Het seizoen is goed verlopen, de bedoeling was om met twee groepen te starten, dit is uiteindelijk niet gerealiseerd, omdat de opkomst voor de ?rustige? groep beperkt bleef tot ????n persoon en voor deze groep geen boscaptains waren.

Onder de bezielende leiding van Aart Karsten is op zondag veelvuldig de Veluwe rondgereden.

Besloten is ook om in de zomer door te gaan met ATB?en, dit zal plaatsvinden op de donderdag starten om 19.00 uur vanaf het parkeerterrein van de voetbalvelden. De eerste avondrit zal zijn op 7 april a.s.

Daarnaast staan nog de nodige marathon?s op het programma, voor het exacte programma wordt verwezen naar de site.

 

Over het afgelopen winterseizoen is in navolging van het wegseizoen ook een klassement opgemaakt, de eindstand hiervan is:

1. Marc Timmer, 2 Hans Dijkhuizen en Alexander Veerman

Door Ronald worden de daarbij behorende waarde bonnen (beschikbaar gesteld door Bike Totaal) uitgereikt.

 

6. Weg seizoen

Zoals in de opening al opgemerkt is, heeft de toercommissie een nieuwe start gemaakt,

tot en met vorig jaar werd dit werk alleen door Ronald uitgevoerd.

Nu is per groep een co??rdinator aangesteld (zie ook de nieuwe Bidon). In gezamenlijk overleg is de kalender opgesteld.

De toercommissie heeft twee doelstellingen voor het komende seizoen, de homogeniteit van de groepen en de veiligheid.

Daarvoor zijn de volgende maatregelen genomen. Groep 3 krijgt meer aandacht, is vorig jaar te vaak verdeeld over groep 2 en 4, met als resultaat dat veel rijders niet aan hun trekken komen.

Groep 4 wordt omgevormd tot een speedgroep, waarin in tegenstelling tot de andere groepen meer de snelheid centraal staat. Wie niet mee kan moet zich af laten zakken naar groep 3.

Voor de veiligheid moet beter gelet worden bij het oversteken van kruisingen, degene die het eerste oversteken wachten met verhogen van de snelheid, totdat iedereen overgestoken is.

Ook moet beter gelet worden op de signalen die van voren gegeven worden, in ????n van de volgende E-bidons zal hier nog extra aandacht aan gegeven worden.

 

Zoals iedereen gemerkt heeft is de startlocatie gewijzigd, nu we de contacten met de Roode Schuur opgezegd hebben, is het logischer om een centrale plek te kiezen om vanaf te starten, de keus is hierbij gevallen op het parkeerterrein van het Baken. De vraag wordt nog gesteld, waarom niet het clubhuis van de ijsvereniging. Op maandag en woensdag start hiervandaan de AV Zeewolde.

 

De toerkalender is opgesteld, zoals al eerder is gemeld, willen we naar een vroegere periode om deze op te stellen. Hiervoor hebben we wel het programma van andere verenigingen nodig, omdat we deze gebruiken voor onze eigen kalender. Wim geeft aan dat het concept programma mogelijk eerder bekend is, zodat daarmee gewerkt kan worden, wordt meegenomen in het volgende jaar.

 

Voor het komende seizoen staan de volgende evenementen op het programma:

??       Clubkampioenschappen tijdrijden, was vorig jaar een groot succes. Vraag vanuit de TVZ is gekomen of het mogelijk is om ook mee te doen, wordt bekeken, zou dan een open clubkampioenschap worden. Aandachtspunt is dan wel, hoe doen we het met de barbecue.

??       LBL is van het programma gehaald, in korte tijd stonden altijd veel evenementen geprogrammeerd. Er moest een keuze gemaakt worden.

??       Op 14 mei is de Omloop Flevoland, de startlocatie in Zeewolde wordt de RCN, catering is dan geregeld. Tevens zijn meerdere routes toegevoegd, zoals bv 40 en 60 km, is makkelijker voor een opstartgroep om te realiseren (deze zal op maandag weer starten).

??       Z tot Z tocht, deze willen we combineren met het rondje Markermeer, zodat onze prestatie meer in verhouding staat tot wat de lopers presteren. Hierover zal vooraf nog contact opgenomen worden met de organisatie van de Z tot Z tocht.

 

We hebben een vraag gehad om ook op zondag een groep 4 te laten starten. Binnen het bestuur is besloten om dit op dit moment nog niet te doen. We hebben de nodige aanpassingen doorgevoerd om groep 4 op woensdag meer aan hun trekken te laten komen, tevens wordt bij voldoende belangstelling op maandag met een groep 2 gestart, de volgende stap kan zijn een groep 4 op zondag. De belangstelling hiervoor is nu nog onvoldoende, we cre??ren dan een versnippering op de zondag. Het is nu nog te vroeg om een groep 4 op zondag te laten starten.

De aanwezig bij de vergadering zijn het hiermee eens, volgend jaar zal het opnieuw bekeken worden.

 

7. Promotionele activiteiten

Dit wordt opgesplitst in externe en interne communicatie.

Voor de externe communicatie worden een aantal artikelen geschreven voor de kranten. Het laten plaatsen in de Zeewolder Aktueel verloopt moeizaam, daarom s het laatste artikel over het ATB seizoen in de Flevopost geplaatst.

De volgende artikelen zullen nog geplaatst worden (waarin is nog niet bekend):

- Opening wegseizoen, met de opstartgroep op maandag

- Bijzondere evenementen, zoals Omloop Flevoland, Z tot Z, Clubkampioenschap.

 

Interne communicatie is gewijzigd de volgende middelen staan ons ter beschikking:

??          de website is voor ons een belangrijk medium

??          Twee maal per jaar zal een Bidon verschijnen, dit zal meer een bewaarexemplaar worden, met daarin een terugblik op het afgelopen half jaar en een vooruit blik. De werkzaamheden die door Arie werden uitgevoerd, zijn overgenomen door Jan de Jong, het eerste exemplaar is inmiddels gereed om te drukken. Een voorbeeld wordt getoond.

??          Maandelijks zal een E-Bidon verschijnen, met daarin de laatste nieuwtjes rond de vereniging.

??          De wekelijkse aankondiging van de ritten zal evenals vorig jaar, nu alleen niet meer alleen door Ronald, maar ook deze taak is verdeeld binnen de toercommissie. Zowel voor de E-bidon als voor de aankondiging van de ritten is door Jan een lay-out gemaakt.

 

8. Rondvraag

Jeroen (als co??rdinator van groep 3) vraagt of er nog mensen zijn die zich op willen geven als wegcaptain voor groep 3, liefhebbers melden bij Jeroen. Al is het maar voor ????n rit in het jaar.

Tweede vraag, mag een wegcaptain een deelnemer zonder helm weigeren. Het antwoord is duidelijk JA. Iedereen is verplicht een helm te dragen tijdens tochten van de vereniging.

 

Jeanette vraagt of er nog flyers komen met informatie voor nieuwe leden, deze worden weer samengesteld, voor de vergadering is over een lay-out al contact geweest tussen Jan en Robert.

 

Rob en Jeanette: Wat zijn de taken van een wegcaptain? Dit is niet voor iedereen duidelijk, in de spelregels van het toerfietsen wordt hierover iets geroepen, het is goed om de toercommissie hier nogmaals naar te laten kijken en dit terugkoppelen aan de wegcaptains.

 

Rob vraagt welke informatie naar nieuwe leden verstuurd worden. Zodra leden zich aanmelden, worden zij als aspirant lid aangemeld op de site, vervolgens krijgen zij een terugkoppeling van de inlognaam en wachtwoord, met daarbij de vermelding dat alle informatie op de site staat en expliciet worden ze verwezen naar het huishoudelijk reglement en de spelregels rond het toerfietsen.

 

Rob vraagt of de samenstelling van de sponsorcommissie aangepast wordt, aangezien volgend jaar het laatste jaar is van de meeste contracten. Binnen het bestuur is hier al over gesproken, in de tweede helft van dit jaar willen we de besprekingen met de sponsoren aangaan, wie dit samen met Alexander gaat doen is nog vastgesteld.

 

Krijn heeft nog een aantal route borden van de Omloop in zijn bezit en vraagt of we een centraal punt hebben. Dat is inderdaad aan de orde. Alle pijlen liggen opgeslagen bij Ton Huisman.

Ook heeft hij gehoord dat bij de sponsors een pop met onze wielerkleding komt te staan, is dit al het geval. De pop staat bij Bike Totaal.

 

Steven vraagt wanneer de bestelde kleding binnen komt. Aangezien Alexander niet aanwezig is kan geen exact antwoordt gegeven worden, maar vernomen is dat dit eind maart begin april zal zijn.

 

Niets meer aan de orde sluit de voorzitter de vergadering.


Ogenblik a.u.b. ...