2005, Najaar 27 oktober

Verslag:    Algemene Leden(najaars-)vergadering

Datum:     27 oktober 2005

Locatie:    Clubhuis IJsvereniging

 


Aanwezige bestuursleden:

Ronald Timmerman       - voorzitter

Robert Duijvestijn          - secretaris

Wilfried Tolboom           - penningmeester

Alexander Veerman       - kledingcommissie/sponsoring

Geert Ribbers               - PR

Marc Timmer                - ATB

Jan de Jong                  - jeugdzaken

Afwezig:

 

Aanwezige leden: Albert de Jong, Aard Weijers, Raymond Felix, Rob van Zetten, Wim van der Es, Hans Dijkhuizen, Krijn Haak, Pleun vd Berg, Theo Leenders, Kees Rietbergen, Sjon Dekker, Gerard van Velden, John Kaag, Wim Koops, Ellen Koops, Helma vd Berg, Wouter Smit, Arie Snel, Aard Karsten

Afwezig met kennisgeving: Linda en Marnix van Zetten.

 

1. Opening

De bezoekers van de ledenvergadering worden door Ronald welkom geheten, waarna hij de vergadering opent.

Het afgelopen zomerseizoen is weer positief geweest, met een stijgende belangstelling en aantal km die we met elkaar gefietst hebben, circa 90.000 km het afgelopen zomerseizoen. In de Bidon staat een compleet overzicht van de cijfers.

Omloop Flevoland is dit jaar voor het eerst georganiseerd met Almere die aan de organisatie is toegevoegd, tevens hadden we een nieuwe startlocatie (RCN), stijging van het aantal deelnemers (+ 100), voor 2006 zijn we opgenomen in de Jubileumcyclus van de NTFU, dit betekend meer publiciteit en hopelijk nog meer deelnemers.

Voor het eerst hebben we deelgenomen aan het NK tijdrijden, ons team is als 13e ge??indigd, van de 70 deelnemers, dit vraagt om een herhaling.

Voor het eerst ook de ZtotZ en het rondje Markermeer gecombineerd, wat uiteindelijk een tocht van circa 215 km is geworden, combinatie met ZtotZ wordt nog nader bekeken.

Ook de clubkampioenschappen tijdrijden zijn weer massaal bezocht, inclusief de afsluitende barbecue bij Pleun op de boerderij.

 

2. Verslag voorjaarsvergadering

Het verslag van de voorjaarsvergadering (17 maart2005) wordt inhoudelijk en redactioneel door de aanwezig leden goedgekeurd. Op de WTC-internetsite was dit verslag al geruime tijd te lezen.

 

3. Mededelingen

?         Het ledental staat momenteel op 91 leden, bekend zijn al 2 opzeggingen, dit betekend een stijging van 1 lid ten opzichte van najaar 2004 en 6 ten opzichte van voorjaar 2005.

?         Doelstelling van de NTFU is om in de komende 3 jaar het ledenaantal te laten stijgen met 50 % (nu zijn er ca. 39000 leden), promotie en stimulatie van het MTB fietsen en het toerfietsen in het algemeen meer te promoten.

?         NTFU bestaat 50 jaar, vandaar de al genoemde jubileumcyclus waarvan de Omloop deel uitmaakt. Afsluitende festiviteiten staan gepland voor 30 september op Papendal.

 

 

4. Contributie 2006

In verband met het stopzetten van de subsidie door de overheid aan verschillende sportorganisaties, loopt de NTFU een bedrag van ca. ? 96.000,00 mis. Dit gat in de begroting van de NTFU wordt verhaalt op de leden door de contributie te verhogen met ? 2,50. Binnen het bestuur is besproken wat dit voor onze leden betekend. Voorgesteld wordt om de contributie te verhogen met genoemd bedrag. De bedragen voor 2006 luiden dan:

??         Hoofdlid: ? 42,50

??         Gezinslid: ? 40,00

??         Jeugdlid: ? 27,50

??         Donateur: ? 17,50

??         M-lid: ? 20,00

 

Daarnaast stellen we voor om de contributie voortaan middels een automatische incasso te innen, dit in verband met de hoeveelheid tijd die het kost om de contributie binnen te krijgen. Leden die beslist geen automatische incasso willen betalen ? 2,50 extra.

 

Beide voorstellen worden door de aanwezige leden goedgekeurd.

5. Begroting 2006

Wilfried heeft een aantal exemplaren van de begroting bij zich, deze worden rondgedeeld en toegelicht. Kosten van de Bidon vallen hoger uit, in verband met een luxeren uitgave, daarnaast zijn de sponsorinkomsten van B&M komen te vervallen ivm failisement van B&M.

Voor 2006 zal een hoger bedrag gereserveerd worden voor de Bidon.

Begroting 2006 kan de goedkeuring wegdragen van de leden.

 

Voor de voorjaarsvergadering moet de kascommissie de jaarrekening 2005 goedkeuren, vanuit de leden melden Wim vd Es en John Kaag zich aan om dit voor hun rekening te nemen.

 

6. Bestuursverkiezing

Volgens het schema is dit jaar de termijn van Alexander afgelopen, gelukkig is hij bereid gevonden om zijn taak binnen het bestuur te continueren, indien de leden hiermee instemmen.

Met algemene stemmen wordt de herverkiezing van Alexander bekrachtigd.

 

7. Voordracht Gentleman?s cup

Binnen het bestuur is hierover gesproken, we hebben eventueel een kandidaat, maar als voorstel richting de leden willen we stoppen met de Gentleman?s cup en de beker beschikbaar stellen aan de nabestaanden van Vincent Brouwer. Hij heeft in het verleden veel voor de vereniging gedaan en bekend is dat zijn vrouw zoveel mogelijk aandenken wil verzamelen voor de kinderen.

Ronald wil dat dan graag omlijsten met ervaringen over de tocht Parijs ? Zeewolde die door een groep van de vereniging, waaronder Vincent heeft gereden.

 

Iedereen kan zich vinden in het voorstel van het bestuur, Ronald zal ervoor zorgen dat de beker op zijn plaats terecht komt.

 

8. Wegseizoen

??          We hebben een nieuwe opzet van het Bike Totaal klassement doorgevoerd, is goed verlopen, de deelnemers werden door de wegcaptains goed doorgegeven, willen we voor het komend seizoen zeker herhalen.

??          Zijn gestart vanaf een nieuwe locatie, Het Baken, midden in het dorp, zullen we ook in 2006 handhaven.

??          Voor het eerst gestart met een Speedgroep op woensdag (groep 4), over het algemeen is dit goed verlopen, het heeft wel geleid tot harder rijden in groep 3. waarbij we goed in het oog moeten houden dat we rijden onder het motto ?Samen uit, Samen thuis?, dit is niet alleen de verantwoording van de wegcaptain, maar hierin moeten we allemaal alert zijn, ook in verband met de veiligheid. Als aandachtspunt / verbetering wordt voor het volgend seizoen meegenomen dat groep 4 de eerste 10 km niet als een dolle weggaat, maar met een maximum van 40 km/uur zal starten, dit om de mogelijkheid voor meerdere in groep 4 te vergroten en daarmee groep 3 te ontlasten. Voor alle groepen blijft belangrijk dat we een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben om veilig thuis te komen, dit is niet alleen voor de wegcaptain.

??          Als aanvulling op het programma voor het komend jaar wordt gevraagd om meerdere ritten zoals de IJsseltocht, vanuit Zeewolde een langere tocht. Daarnaast wordt het verzoek gedaan om mee te doen aan de St. Jansdal tocht. Wordt meegenomen bij het opstellen van de tourkalender.

??          De vraag naar wegcaptains blijft, iedereen die zich beschikbaar wil stellen is van harte welkom. Sjon Dekker meldt zich aan voor groep 4, iedereen die zich alsnog aan wil melden kan dit doen bij Robert Duijvestijn.

??          Ook komend jaar zullen trainingen in bv waaierrijden en tijdrijden gehouden worden, moet vooraf beter gecommuniceerd worden, is het afgelopen jaar niet altijd voldoende duidelijk geweest.

 

9. Promotionele activiteiten

De Bidon blijft twee maal per jaar verschijnen in de vorm zoals we dit jaar gestart zijn. Daarnaast is het momenteel makkelijker om stukjes in de Zeewolder Aktueel te krijgen, via de vrouw van Albert hebben we een goede ingang.

Rond de Omloop wordt het nodige aangepakt en versterkt, hiervoor is een PR werkgroep opgestart, waarin namens ons Geert en Albert in zitten. Wordt ondersteund door een reclamebureau.

 

10. Rondvraag

 

Krijn vraagt of de organisatie voor de pontloop rond is.

De route is vastgesteld door Raymond, wordt bij het uitzetten ondersteunt door Jeroen en Ton, voor het ophalen is nog hulp nodig, Geert en Wilfried melden zich aan. De bedoeling is dat we eerst inschrijven bij de RCN.

 

Kees geeft aan dat het mogelijk is een uitgebreide fietstest te laten uitvoeren via een collega van hem, hiervoor moeten dan minimaal 10 personen zich aanmelden.

Het beste is om dit via het Forum te communiceren of direct naar Kees.

 

Robert peilt de mening van de leden of we twee of ????n maal per jaar een ledenvergadering moeten houden, dit in verband met de tijd.

De aanwezige leden geven duidelijk aan een voorkeur te hebben bij twee bijeenkomsten per jaar, het blijft daarmee bij het oude.

 

 

Niets meer aan de orde sluit de voorzitter de vergadering.


Ogenblik a.u.b. ...