2006, Najaar 2 november

Verslag:   Algemene Leden(najaars-)vergaderingDatum:     2 november 2006
Locatie:    Clubhuis IJsvereniging

Aanwezige bestuursleden:Ronald Timmerman      - voorzitter
Robert Duijvestijn         - secretaris
Wilfried Tolboom          - penningmeester
Alexander Veerman      - kledingcommissie/sponsoring
Geert Ribbers              - PR

Afwezig:

Aanwezige leden: Albert de Jong, Hans Dijkhuizen, Krijn Haak, Gerard van Velden, John Kaag, Aard Karsten, Marc Timmer, Jeroen Assen, Onno Mulder,

Afwezig met kennisgeving: Jan de Jong, Wim v Es,Theo Leenders.

1. Opening
De bezoekers van de ledenvergadering worden door Ronald welkom geheten, waarna hij de vergadering opent.
Aan het begin van de vergadering deelt Ronald mee, dat hij na 10 jaar bestuurslid te zijn geweest, zijn taak als voorzitter opgeeft en met ingang van het voorjaar 2007 terugtreedt uit het bestuur. Wel al hij beschikbaar blijven voor de organisatie rond de toerkalender en Omloop Flevoland.

2. Verslag voorjaarsvergaderingHet verslag van de voorjaarsvergadering (16 maart 2006) wordt inhoudelijk en redactioneel door de aanwezig leden goedgekeurd,met de aanvulling dat John Kaag aanwezig was, stond niet vermeld bij de aanwezige leden. Op de WTC-internetsite is het verslag te lezen.

3. Mededelingen?         Het ledental staat momenteel op 93 leden, bekend zijn al verschillende opzeggingen, dit betekend een stijging van 2 lid ten opzichte van najaar 2004 en 8 ten opzichte van voorjaar 2005.

4. Contributie 2007Nadat we de afgelopen jaren zijn geconfronteerd met verhoging van de afdracht aan de NTFU, blijft deze voor 2007 beperkt tot een verhoging van ? 0.27.
Het voorstel van het bestuur is om de contributie voor 2007 niet te verhogen. De bedragen zijn dan als volgt vastgesteld.
??         Hoofdlid:   ? 42,50
??         Gezinslid:  ? 40,00
??         Jeugdlid:   ? 27,50
??         Donateur:  ? 17,50
??         M-lid:         ? 20,00

Dit voorstel wordt door de vergadering overgenomen, bedragen zullen in het begin van het jaar ge??nd worden middels automatische incasso.

5. Begroting 2007Wilfried heeft een aantal exemplaren van de begroting bij zich, deze worden rondgedeeld en toegelicht.
Toevoeging hieraan is:
Sponsorcontract met Condoor is voor 2 jaar verlengd, ? 1250.00 per jaar. Daartegen over staat maar een beperkte uitgave ivm kleding, waardoor een buffertje opgebouwd kan worden, als we over mochten gaan naar een andere sponsor.
Nog enkele kleine toelichtingen worden gedaan, alle aanwezige kunnen zich vinden in de voorgestelde begroting.

Jaarlijks moet ook de boeken gecontroleerd worden, gevraagd of leden zich op willen geven als lid van de kascommissie, voor de voorjaarsvergadering zullen John (voor het 2e jaar) en Marc de boeken controleren.

6. BestuursverkiezingVolgens het schema is dit jaar de termijn van Geert afgelopen, gelukkig is hij bereid gevonden om zijn taak binnen het bestuur te continueren, indien de leden hiermee instemmen.Met algemene stemmen wordt de herverkiezing van Geert bekrachtigd.

In het voorjaar is Marc teruggetreden als bestuurslid ATB, ter vervanging stelt het bestuur voor om Krijn te benoemen voor deze functie. Ook deze benoeming wordt met unanieme stemmen aangenomen.

Daarnaast heeft Jan de Jong aangegeven terug te treden, ter vervanging hiervoor is Albert bereid gevonden in het bestuur plaatst te nemen, waarbij hij de taak PR op zich zal nemen. Alle aanwezige kunnen zich ook vinden in deze benoeming, zodat Albert vanaf heden lid is van het bestuur.

Voor dit moment is het bestuur weer compleet, maar met de aankondiging van Ronald om in het voorjaar terug te treden als voorzitter, zit het bestuur met een nieuw probleem. Aan alle aanwezige wordt gevraagd om zich eventueel beschikbaar te stellen voor een functie in het bestuur of als ze iemand weten dit aan te geven aan de bestuursleden. Indien iemand vragen heeft kan hij zich ten alle tijden wenden tot ????n van de bestuursleden.

Voorgesteld wordt ook om voor nieuwe bestuursleden, vrijstelling te verlenen voor het betalen van de contributie. De vergadering kan hiermee instemmen, dit geldt dan vanaf heden voor alle nieuwe bestuursleden.

7. Evaluatie wegseizoenDe start van het wegseizoen verliep heel goed, tot en met AGR was een goede opkomst, toch is de doelstelling die 3 jaar geleden geformuleerd is om in dit jaar op 100.000 km te komen niet gehaald. Hiervoor zijn een aantal redenen aan te wijzen:

-        weersomstandigheden, juli extreem heet, augustus erg nat

-        nodige langdurige blessures van rijders die anders altijd aanwezig zijn

-        niet altijd de beschikking over wegcaptains, dit jaar duidelijk onderbezet.

Ook wordt aangegeven dat in het kader van de veiligheid de communicatie in de groepen verbeterd moet worden. Te veel wordt ervan uitgegaan dat de wegcaptain alles regelt. De veiligheid van ons alle is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De personen die vooraan rijden, zijn uiteindelijk de ogen en oren van de groep aan de voorzijde zij zouden dit moeten doorgeven.
Als verbetering voor het volgend seizoen worden de volgende opties naar voren gebracht:

-        trainingsavond voor de wegcaptains

-        vooraf meer communiceren wat de voorgaande keer fout is gegaan

-        iedereen duidelijker wijzen op de gezamenlijke verantwoordelijkheid

-        beter bekend maken welke signalen gegeven moeten worden

Dit zal meegenomen worden in de opzet voor het programma 2007. Tevens wordt afgesproken om net als bij het ATB seizoen een avond te beleggen voor het opstellen van het programma, vooraf zal een voorstel gemaakt worden, dat gaat dienen als uitgangspunt.

Een aantal evenementen voor het nieuwe seizoen staan al vast, dit houdt verband met voorbereiding hiervoor, dit zijn:
-        Amstel Gold Race
-        Rondje Zuiderzee (hieraan gekoppeld een nieuw klassement lange tochten)
-        Omloop Flevoland

De routes zullen voor het nieuwe seizoen opnieuw beoordeeld worden, het moet ten alle tijden veilig blijven.
Ook wordt nog gewerkt om met GPS te gaan werken, inmiddels hebben we er ????n in ons bezit, hiermee wordt ge??xperimenteerd.

8. ATB seizoenHet seizoen is gestart, het programma is gezamenlijk opgesteld, Aart K. is weer de vaste ?Boscaptain? voor de clubritten, daarnaast staan de nodige evenementen op de kalender.
Overige interessante ritten zullen via de site gecommuniceerd worden, dus veel kijken op de site.
Aart geeft nog aan dat hij met Cees R. een marathon op de Veluwe uit gaat zetten, deze staat gepland voor 11 februari.

9. Promotionle activiteitenOp dit moment niet veel nieuws te melden, Albert zal hierin een belangrijke rol vanuit het bestuur gaan vervullen. We willen ons binnen het dorp bekender maken, hierdoor bestaat de mogelijkheid dat meer ?losse? fietsers lid worden. Indruk bestaat nu dat we onvoldoende bekend zijn. Dit wordt een aandachtspunt voor komend jaar.

10. Rondvraag

Jeroen geeft aan volgend seizoen geen co??rdinator voor groep 3 meer te kunnen zijn, ivm drukte rond zijn studie, wel zal hij wegcaptain blijven. 

Krijn komt nog even terug op de samenstelling van de kalender voor de zomer, indien iemand nog idee??n heeft laat hij het kenbaar maken, dan kan het meegenomen worden, in februari zullen we dit in groter comit?? bespreken en vaststellen.
Ook wordt meer met evenementen gedaan, hierin zal Geert een rol gaan spelen.
Krijn brengt ook nog de verzekering van de NTFU onder de aandacht, de vergoeding valt altijd tegen, de mogelijkheid bestaat om een hogere verzekering aan te gaan. Op de site zal de informatie ten aanzien van de verzekering geplaatst worden.

Niets meer aan de orde sluit de voorzitter de vergadering.

Na afloop van de vergadering vindt ook nog de uitreiking van de prijzen van het Bike Totaal Klassement plaats, voor het derde jaar in successie heeft Gerard het klassement gewonnen. Alexander deelt de prijzen, beschikbaar gesteld door Bike Totaal uit.

 

 

 

 


Ogenblik a.u.b. ...