2007, voorjaar 8 maart

Verslag:Algemene Leden(voorjaars-)vergadering

Datum:8 maart 2007

Locatie:Clubhuis IJsvereniging

Aanwezige bestuursleden:

Ronald Timmerman - voorzitter
Robert Duijvestijn - secretaris
Alexander Veerman - kledingcommissie/sponsoring
Geert Ribbers- evenementen
Albert de Jong- PR

Afwezig:

Aanwezige leden: Stef Laarman, Anjo Perdon, Theo Leenders, Onno Mulder, Marc Timmer, Aard Weijers, Hans Dijkhuizen, Marten de Boer, Pascal de Boer, Raymond Felix, Wim vd Es, Jan de Jong

Afwezig met kennisgeving: Wilfried Tolboom, Arie Snel, John Kaag

1. Opening

De bezoekers van de ledenvergadering worden door Ronald welkom geheten, waarna hij de vergadering opent. Dit is tevens de laatste keer dat Ronald de vergadering voorzit.

Ronald refereert aan de bijeenkomst waarbij het zomerprogramma in navolging van het winterseizoen gezamenlijk is opgesteld. Nieuw deze zomer zal zijn de zomeravondrit op 20 juni.

Ook wordt de storm van januari nog genoemd, waardoor we hebben moeten besluiten de nieuwjaarsbijeenkomst af te lasten, daarnaast is het ATB seizoen gestopt omdat de waarschuwing afgegeven was dat de bossen niet betreden mochten worden. Om problemen met de aansprakelijkheid te voorkomen hebben we deze maatregel moeten nemen, helaas maar het kon niet anders.

2. Verslag voorjaarsvergadering

Het verslag van de najaarsvergadering (2 november 2006) wordt inhoudelijk en redactioneel door de aanwezig leden goedgekeurd. Op de WTC-internetsite is het verslag te lezen.

3. Mededelingen

?Het ledental staat momenteel op 90 leden, een stijging van 5 leden lid ten opzichte van voorjaar 2006.

4. Financieel verslag

Door de afwezigheid van Wilfried is hierover niet veel te melden. De kascommissie, bestaande uit Marc en John hebben inmiddels een afspraak gemaakt met Wilfried over de controle. Helaas is deze nog niet uitgevoerd, we streven ernaar om dit altijd voor de vergadering te doen, dit jaar is dat niet gelukt, onze excuses hiervoor.

5. Bestuursverkiezing

Robert neemt het woord, om als eerste afscheid te nemen van Ronald, hij heeft vanaf februari 1996 in het bestuur gezeten, waarvan de laatste 3 jaar als voorzitter. Ronald is altijd zeer actief geweest binnen de vereniging, de meeste van de tochten zijn van zijn hand, zijn bijdrage aan de Omloop, organisatie van het 2e lustrum, lid van de redactiecommissie. Dit zijn maar een aantal zaken waarbij Ronald heel direct bij betrokken is geweest.

Gezien zijn verdienste voor de vereniging stelt het bestuur voor om Ronald te benoemen tot ons eerste erelid. Alle aanwezige stemmen hiermee in, waarmee vast is komen te staan dat Ronald zich erelid van de vereniging mag noemen, de daarbij behorende trofee, zal binnenkort overhandigd worden aan Ronald.

Na het afscheid van Ronald is het zaak een nieuwe voorzitter te benoemen, het bestuur draagt Robert voor als de opvolger van Ronald en heeft daarnaast Onno bereid gevonden om de openvallende plek in het bestuur over te nemen in de functie van secretaris. De aanwezige leden gaan unaniem akkoord met het voorstel, waarmee het bestuur weer voltallig is.

6. ATB seizoen

Krijn geeft een korte samenvatting van het winterseizoen, wat gekenmerkt wordt door de al genoemde storm, waardoor een vroeg eind aan het seizoen is gekomen. Daarnaast was de temperatuur hoog en het weer nat. Dit resulteerde dat al veel leden alweer vroeg op de weg reden. De opkomst bij de clubritten onder leiding van Aart is goed te noemen en daarom reden om dit voor het volgende seizoen op dezelfde manier in te vullen. Definitieve programma wordt in september opgesteld, indien men suggesties heeft houden we ons aanbevolen.

Op de site (onder evenementen) zijn alweer een aantal grote tochten vermeld. Als iemand idee??n heeft of aanvullende wensen houden we ons aanbevolen.

7. Wegseizoen

Tijdens een bijeenkomst in het clubgebouw van de ijsclub is een aantal weken geleden het programma voor de zomer opgesteld. Hierin zijn weer verschillende evenementen geplaatst zoals de AGR, meerdaagse tocht rond het IJsselmeer, Omloop en andere. Volledige programma staat op de site.

Net als de voorgaande jaren blijft het hebben van voldoende wegcaptains een probleem, het bestuur doet nogmaals een dringend verzoek om zich aan te melden. Ook hiervoor geldt veel handen maakt licht werk.

Na enige discussie wordt besloten om voor groep 4 geen wegcaptain meer in te plannen.

Helaas functioneert de GPS nog niet goed genoeg om breed in te zetten. We streven ernaar om dit zo snel mogelijk te realiseren. De geringe ervaring die tot nu toe is opgedaan geeft wel aan dat het een goed hulpmiddel is. Zodra meer bekend is over de inzetbaarheid zullen we dit doorvoeren en tevens nog 1 of 2 exemplaren aanschaffen.

We willen nogmaals benadrukken dat de veiligheid in de groepen een gezamenlijke verantwoordelijkheid is, hiervoor kan niet ????n persoon verantwoordelijk zijn.

8. Rondvraag

??Anjo vraagt waar hij terecht moet voor kleding, Alexander is het aanspreekpunt van de kleding. Aangegeven wordt wel dat de voorraad gering is aangezien verschillende contracten van sponsoren aflopen.

??Theo vraagt of er nog een link is met de ZtotZ tocht. Tijdens het opstellen van het zomerprogramma is besloten deze tocht niet meer op te nemen. Onze prestatie staat niet in verhouding met die van de lopers en van de organisatie horen we ook niets meer.

??Rob vraagt hoe het met de sponsoren zit, stand van zaken is dat Condoor 2 jaar doorloopt, BTT eindigt aan het eind van het jaar en B&M bestaat niet meer. Op de achtergrond zijn we al bezig met het vervolg, we willen naar contracten van 5 jaar die allemaal gelijk lopen. Komend jaar moet dit duidelijk worden. Gaan we over naar een andere shirt sponsor dan moet bepaald worden hoe we hiermee omgaan, omruilen van kleding?? Eind van het jaar komen we hierop terug.

Niets meer aan de orde sluit de voorzitter de vergadering.


Ogenblik a.u.b. ...