best.verg. 25 oktober 2007

Verslag van de bestuursvergadering van 25 oktober 2007

Aanwezig: Robert, Wilfried, Geert, Alexander, Albert, en Onno

1 Opening

Robert heet zoals altijd iedereen welkom.

2. Notulen/actielijst

Over de notulen geen opmerkingen.

De actielijst wordt doorgenomen en bijgewerkt. Zie hieronder.

3. Ingekomen stukken

Er zijn uitnodigingen binnengekomen voor de districtsvergadering van de NTFU op 29 oktober en voor de afdelingsvergadering Flevoland op 10 november.

Niemand is in de gelegenheid om de districtsvergadering bij te wonen (ik heb ons daarvoor afgemeld, o.m.). Geert zal in ieder geval wel naar de afdelingsvergadering gaan. Robert zal hem in principe vergezellen.

Onno attendeert nog op het sportconges van 9 november. Zelf is hij voornemens te gaan. Robert zal volgende week laten weten of hij ook mee kan gaan (kan niet, o.m.).

4. Sponsoring en bepaling standpunt kleding

Alexander deelt mee dat inmiddels ook de voortzetting van de sponsoring door Bike Totaal rond is voor een bedrag van ? 1.000,-- per jaar. Over de mail heeft hij al bericht over verdere bijzonderheden van de overeenkomst. De sponsorovereenkomsten zullen zsm op papier worden vastgelegd. De bereikte overeenkomsten en de opgebouwde kledingreserve bieden ruimte om aan de leden een nieuw shirt met korte mouwen en lange rits gratis ter beschikking te stellen. Als alternatief zullen zij ook mogen kiezen voor een pakket twv 70,-- euro (wielershirt lange mouwen, korte mouwen en fietsbroek) voor de prijs van 50 euro. Leden zijn verplicht om de clubkleding te dragen. Nieuwe leden zullen een gratis shirt km met lange rits aangeboden krijgen. Neutrale kleding wordt bij wijze van uitzondering toegestaan (als de clubkleding bijv. in de was is). Voor Rob van Zetten geldt een uitzondering. Van hem wordt niet verlangd dat hij iin kleding van Condoor rijdt. In plaats daarvan zal hij in een neutraal shirt mogen rijden. Er wordt naar gestreefd om voor hem een paar aparte shirts in groene kleuren beschikbaar te hebben. Als die er zijn wordt van Rob verwacht dat hij in die shirts zal gaan rijden en die ook zal aanschaffen (muv een gratis te verstrekken shirt met km).

5.voorbereiding ledenvergadering

Wilfried deelt een voorlopig resultatenoverzicht over 2007 uit en een begroting voor 2008. De begroting zal ook op de vergadering worden rondgedeeld. Het resultatenoverzicht over 2007 komt uit op een negatief resultaat van 37,86 euro. Het resultaat is gedrukt doordat de aanschaf van de GPS'en volledig aan 2007 zijn toegerekend. Iedereen kan daar mee instemmen. Voor de begroting over 2008 zijn de kosten begroot gelijk aan de baten, zodat een positief noch negatief saldo is begroot.

Het voorstel van Marc Timmer om de aanschaf en het gebruik van de GPS'en op de agenda te zetten ondervindt geen weerstand. Integendeel, het is goed om over een dergelijk grote aanschaf verantwoording achteraf af te leggen. Wilfried merkt op dat vooroverleg als door Marc gewenst overigens weldegelijk heeft plaatsgevonden. Je kunt daar de notulen op naslaan. Verder zijn de ervaringen met de GPS'en na een wat moeizaam begin inmiddels positief en zijn er wenkende perspectieven.

6. Wvttk

Ter sprake komt nog de lustrumviering. Het idee van een clinic door Henk Lubberding is nog niet verder uitgewerkt, maar wordt nog wel als een goed idee beschouwd dat uitwerking verdient. Daarnaast wordt geopperd om bij wijze van lustrumactivisteit volgend jaar een fietsvierdaagse voor de Zeewoldse bevolking te gaan organiseren. Robert en Albert willen dat idee wel verder uitwerken.

8. Rondvraag

Robert oppert om meer contacten met TVZ te gaan onderhouden. De activiteiten van de beide verenigingen vullen elkaar deels aan. Goede contacten en uitwisseling van informatie lijkt daarmee in het belang van beide verenigingen en hun leden. Verdere discussie over de kwestie wordt doorgeschoven naar een ander moment, omdat het onderwerp te veelomvattend is voor een bespreking in de rondvraag.

Actielijst.

Dd oorsprong

Actie

Verantwoordelijk

Status

Opmerking

19-01-06

Mogelijkheden GPS bekijken

Geert e.a.

de GPS werkt, de gebruiks mogelijkheden worden verdergaand onderzocht

Robert moet Ronald nog vragen of hij afhaal- en terugbrenadres zal willen zijn voor de GSM's. Als hij dat niet wil, is Robert bereid om dat op zich te nemen

29-07-06

Routes aanpassen, gereed voor het volgende seizoen

Ronald, Robert

wordt verder aan gewerkt

combineren met invoering GPS

29-07-06

Nieuwe procedures op de site zetten, zijn dan beschikbaar voor het bestuur

Robert

komt nog

22-01-07

Samenstelling bestuur doorgeven aan KvK

Robert

moet nog gebeuren

Robert heeft inschrijfformulieren rondgedeeld aan de nieuwe bestuursleden. Alleen van Krijn moet nog opgave worden ontvangen. Daarna kunnen wijzigingen worden doorgegeven

22-01-07

Opstellen van flyers om huis aan huis rond te delen

Albert en Krijn

komt nog

een opzet is gereed en is door Albert tijdens de vergadering rondgedeeld.

22-01-07

Openingstekst website aanpassen

Albert/ Krijn

moet nog gebeuren

aanpassing zal worden gaan verricht op basis van de flyers

17-04-07

tijdslijn opzetten voor de Bidon

Albert

gereed

Bidon half oktober uit. Inmiddels is daarin enige vertraging opgetreden
25-06-07

besprekingen met sponsors

Alexander, Robert en Albert

wordt aan gewerkt

mondeling bereikte overeenkomsten moeten nog getekend worden
25/10/07

ontwikkelen plan voor fietsvierdaagse

Albert en Robert

in voorbereiding
25-06-07benaderen Henk Lubberding voor fietsclinic ihkv lustrumAlexandermoet nog gebeuren
13-09-07

presentatie aan deelnemers Fiets Fit op 28 sept.

Onno

gebeurd

promotiemateriaal is aan de Fietswinkel ter beschikking gesteld met het verzoek dit aan de deelnemers uit te reiken


Ogenblik a.u.b. ...