2007, najaar 1 november

                                                                              verslag van de najaarsvergadering 2007

 

 

aanwezige bestuursleden:

Robert Duijvestein (vz.), Wilfried Tolboom (penningm.) Onno Mulder (secr.), Alexander Veerman, Geert Ribbers, Albert de Jong.

 

aanwezige leden:

Henk Kok, Pascal de Boer, Stef Laarman, Anjo Perdon, Hans Dijkhuizen, Theo Leenders, Michiel van Ramselaar, Max van Ramselaar, Marc Timmer, Jeroen Assen, Frank Scheffer, John Kaag, Wim v.d. Es, Maarten Schouten, Wim Koops, Ellen Koops, Paul v.d. Brug, Aart Karssen.

 

afwezig met verhindering:

Krijn Haak, Rob van Zetten.

 

De vergadering wordt voorafgegaan door een interessante lezing van Frank Heldoorn over verantwoord en effici??nt trainen.

 

1. Opening

Robert heet de aanwezigen welkom.

Hij memoreert dat het ledental van de vereniging inmiddels is gestegen tot 110 leden, dat het  afgelopen wegseizoen 97.000 kilometers zijn gereden, dat er dit seizoen twee nieuwe meerdaagse tochten zijn gehouden en dat het GPS gebruik een sprong heeft gemaakt. Naast al dit goede nieuws zijn er helaas ook twee valpartijen geweest, waarvan een (Krijn) met ernstig letsel. 

 

2. Verslag voorjaarsvergadering

Het verslag staat op de website. Marc deelt mee dat onder punt 7 het besprokene over de GPS niet juist is weergegeven. Hij zal daar nog op terugkomen onder het agendapunt aanschaf en gebruik GPS.

Voor het overige worden er geen opmerkingen gemaakt over en naar aanleiding van het verslag.

 

3. Mededelingen

Robert deelt mee dat Geert vanwege een verhuizing helaas zal terugtreden uit het bestuur. Getracht zal worden voor hem een waardige vervanger te vinden.

 

4. Contributie

Robert deelt mee dat de contributie voor het volgende jaar gelijk zal blijven. De verhoging van de contributie voor de NTFU is dermate beperkt gebleven dat dit niet in onze contributie doorberekend hoeft te worden.

 

5. Verslag kascontrolecommissie

John Kaag deelt namens de kascommissie mee dat de boekhouding over 2006 is gecontroleerd en in orde is bevonden. Wel merkt hij op dat de boekhouding te laat was aangeleverd en daardoor niet in de voorjaarsvergadering kon worden besproken. Wilfried erkent dit en deelt mee zich er voor te zullen inspannen dat de boekhouding over 2007 wel op tijd beschikbaar zal zijn.

  

6. Benoeming kascommissie

John treedt reglementair terug. In zijn plaats wordt Jeroen Assen benoemd. Marc blijft lid.

 

7. Begroting 2008

Wilfried heeft de begroting voor 2008 en de geprognotiseerde winst en verliesrekening over 2007 op papier en deelt die uit.

Hij wijst erop dat in de verwachte kosten over 2007 een bedrag van ? 1.300,85 is opgenomen onder de post diverse lasten, terwijl voor die post in 2007 niets was begroot. Hij licht toe dat het hier gaat om een afschrijving ineens van de GPSen en de laptop. De resultaten laten een dergelijke versnelde afschrijving toe en er wordt mee voorkomen dat die post nog op volgende jaren zal drukken.

Verder merkt hij op dat in 2008 een fors hoger bedrag aan inkoop kleding is begroot. Hij licht toe dat dit samenhangt met de nieuwe sponsorcontracten en de  nieuwe clubkleding die daarvan het gevolg is.

De begroting geeft hierna de aanwezigen geen aanleiding tot opmerkingen.

 

8. Evaluatie wegseizoen

In dit agendapunt wordt meegenomen de aanschaf en het gebruik van de GPS, dat  aanvankelijk als apart agendapunt was opgevoerd.

 

Marc merkt op dat zijn ervaringen met GPS niet onverdeeld positief zijn. Hij heeft meegemaakt dat men met GPS geheel verkeerd uitkwam. Hij vraagt zich af of de investering in de apparatuur wel verantwoord was en voldoende in de ledenvergadering is besproken.

Wilfried deelt mee dat de aanschaf van de GPS in de ledenvergaderingen is besproken en dat de vergadering akkoord was met de aanschaf. Een en ander valt na te lezen in de notulen. 

Robert deelt mee dat vooral in het tweede gedeelte van het seizoen het gebruik van de GPS een vlucht heeft genomen.

Na wat kinderziekten blijkt het systeem te werken en kunnen een aantal leden er op de weg al mee omgaan. Het volgen en het plannen van routes wordt met de GPS vergemakkelijkt en routes van elders kunnen erop worden gedownload. Het arsenaal aan routes kan daarmee op eenvoudige wijze aanzienlijk worden uitgebreid. Bijna alle clubroutes zijn inmiddels op de GPS gezet. Het is de bedoeling dat steeds meer met GPS gewerkt zal worden.

 

Robert deelt mee dat het nog steeds een probleem is om voldoende wegcapatains te vinden. Hij roept iedereen die er belangstelling voor heeft op om zich als wegcaptain aan te melden.

 

Het tempo op de maangadavond blijkt voor sommigen, in het bijzonder voor enkele dames, te hoog te zijn geweest. Dat is jammer, want daardoor zijn enkelen afgehaakt.

Voor het volgende seizoen zal opnieuw een punt van aandacht zijn dat aan de voor de verschillende groepen bepaalde snelheden de hand gehouden dient te worden.

 

Ook de veiligheid blijft een telkens weerkerend item. Vanuit het bestuur wordt onderstreept dat veiligheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid is.

 

9.  Vooruitblik ATB seizoen

Robert deelt mee dat er niemand aanwezig was bij het vaststellen van het tourplan voor het ATB seizoen.

De vraag dringt zich daarmee op of  daar in de toekomst nog wel een avond voor ingepland moet worden.

Het de bedoeling is dat de GPS bij iedere rit meegaat om de deze vast te leggen, zodat ze later nagereden kunnen worden.

Geert vult aan dat het vastleggen van de moutainbike ritten op de GPS nog wel in de experimentele fase verkeert. 

 

10. Sponsoring

Het bestuur zet uiteen wat er op dat gebied is gebeurd.

Het contract met Bike Totaal liep af op 31 december 2007 en dat met Condoor op 31 december 2008. Vooruitlopend daarop is de sponsorcommissie op zoek gegaan naar sponsoren voor vijf jaar. Condoor en Bike Totaal bleken allebei voor vijf jaar door te willen gaan.

Daarop zijn met hen met ingang van 1 januari 2008 nieuwe contracten voor vijf jaar afgesloten, met hogere sponsorbijdragen.

Als gevolg daarvan diende de clubkleding te worden aangepast. Omdat de hoofdsponsoren dezelfde zijn gebleven, zijn de wijzigingen echter beperkt gebleven.  

Door de hogere sponsorbijdragen is het mogelijk om ieder lid gratis een nieuw shirt met korte mouwen en lange rits aan te bieden, danwel een kledingpakket twv ? 70,00 voor ? 50,00. Er wordt op gewezen dat tijdens clubevenementen clubkleding gedragen dient te worden.

 

11. Rondvraag

Marc vraagt aandacht voor de kilometervretercompetitie.

Het is de bedoeling om op 1 januari 2008 met die competitie te beginnen en de standen per maand bij te houden.

 

 

 

                                                            Sluiting

                            Niets meer aan de orde zijnd sluit Robert de vergadering.

 

 


Ogenblik a.u.b. ...