best. vergadering 10 april 2008

Verslag van de bestuursvergadering van 10 april 2008

Aanwezig: Robert, Wilfried, Alexander, en Onno

1 Opening

Robert opent. 

2. Notulen/actielijst

Over de notulen geen opmerkingen.

De actielijst wordt doorgenomen en bijgewerkt. Zie hieronder.

3. Ingekomen stukken

Geen stukken.

4. sponsoring

Alles is rond. De overeenkomst met Condoor is aangegaan voor vijf jaar voor een bedrag van ? 2.250,-- per jaar. De overeenkomst met Bike Totaal is eveneens verlengd met vijf jaar voor een bedrag van ? 1.000,-- jaar en met Nu-Swift is een overeenkomst bereikt voor drie jaar voor een bedrag van ? 450,-- per jaar.

5. fietsclinic

Er zit weinig schot in. Het contact via Eric is nog niet gelegd. Alexander wil het contact nu maar zelf gaan leggen.

6. fietsvierdaagse

Besloten wordt om dat evenement niet verder te ontwikkelen; er zitten nogal wat haken en ogen aan en de organisatie ervan zal naar verwachting een onevenredig tijdsbeslag gaan leggen.

7. Omloop Flevoland

Robert deelt mee dat hij namens ons in het organisatiecomite is blijven zitten. De routes blijven dit jaar gelijk. Het sponsorcontract met de Rabobank is wel rond, maar nog niet getekend.

8. opvolging Geert

De oproep op de ledenvergadering heeft geen gegadigden opgeleverd. Een intern rondje levert geen personen op om te benaderen. 

10. wvttk en rondvraag

Geen bijzonderheden

Actielijst.

Dd oorsprong

Actie

Verantwoordelijk

Status

Opmerking

 

  

 

 

29-07-06

Routes aanpassen, gereed voor het volgende seizoen

Ronald, Robert

gereed

 

29-07-06

Nieuwe procedures op de site zetten, zijn dan beschikbaar voor het bestuur

Robert

komt nog

 

22-01-07

Samenstelling bestuur doorgeven aan KvK

Robert

moet nog gebeuren

van Krijn moet nog opgave worden ontvangen. Daarna kunnen wijzigingen worden doorgegeven

22-01-07

Opstellen van flyers om huis aan huis rond te delen

Albert en Krijn

zijn gereed

Robert neemt contact op met Albert over de verspreiding

22-01-07

Openingstekst website aanpassen

Albert/ Krijn

gereed (?)

 

25/10/07

ontwikkelen plan voor fietsvierdaagse

Albert en Robert

is geschrapt 

 
25-06-07

benaderen Henk Lubberding voor fietsclinic ihkv lustrum

Alexander

moet nog gebeuren

Alexander wil Lubberding rechtsreeks gaan benaderen
13-12-2007GPS clinic voor wegcaptains Geert heeft plaatsgevondenRonald is van plan nog een aantal clinics te houden voor wegcaptains die niet aanwezig waren op de clici en voor andere belangstellenden. Heeft nog niet plaatsgevonden.
 

 

 

  
     
 

 

 

 

 
     
     
     
     


Ogenblik a.u.b. ...