best. vergadering 1 juli 2008

Verslag van de bestuursvergadering van 1 juli 2008

Aanwezig: Robert, Alexander, Krijn en Onno

1 Opening

Robert opent. 

2. Notulen/actielijst

Over de notulen geen opmerkingen.

De actielijst wordt doorgenomen en bijgewerkt. Zie hieronder.

3. Ingekomen stukken

Geen stukken.

4. evaluatie Omloop Flevoland

De eerste geluiden zijn positief. Er waren 727 deelnemers, 100 meer dan vorig jaar. Van die deelnemers zijn er 188 gestart vanuit Zeewolde, 281 vanuit Almere en 258 vanuit Lelystad. Ook financieel lijkt het evenement geslaagd. Aan inschrijfgeld is een bedrag van ? 2.600,-- binnengekomen. Daar komen dan nog de sponsorgelden bij, terwijl de kosten beperkt zijn gebleven. Verbeterpunten voor volgend jaar zijn in ieder geval: (1) de route een week vantevoren nalopen, (2) de splitsingsborden goed nummeren (om zeker te weten dat je er genoeg hebt). 

5. aanschaf extra GPS

Alexander heeft groen licht gekregen voor de aanschaf van nog een extra GPS. De aanschaf zal zo'n ? 275,-- vergen. Vooral voor het vastleggen van mountainbike routes zou het apparaat een toegevoegde waarde moeten hebben.  

6. lustrumactiviteit

Het zal er dit seizoen wel niet meer van komen, maar wat in het vat zit verzuurt niet. Alexander denkt nu aan een evenement met Frank Heldoorn en Rob Harmelink.

7. vacature bestuurslid

Robert zal Hans Lems en Sjon Dekker benaderen.

8. wvttk en rondvraag

- nu we de nieuwe sponsorkleding hebben, zou er weer eens een nieuwe groepsfoto gemaakt moeten worden. Geopperd wordt om dit te doen voor de winkel van Eric, ergens begin september.

- geopperd wordt om iets te doen voor de vrijwilligers; ergens een haphje gaan eten of zo. Onno zal aan Wilfried vragen of daar budgettair ruimte voor is.  

- de voordracht van Frank Heldoorn voorafgaand aan de najaarsvergadering was een groot succes. De vergadering vooraf laten gaan door een voordracht over een aansprekend onderwerp is een formule die voor herhaling vatbaar is. Gedacht wordt aan een voordracht door iemand van het Rode Kruis over veel voorkomende letsels bij fietsongevallen en de (eerste) behandeling daarvan. Ook een voordracht over veel voorkomende fietsblessures, de voorkoming en behandeling ervan is een optie. Onno zal zich informeren over de mogelijkheden. 

 

Actielijst.

Dd oorsprong

Actie

Verantwoordelijk

Status

Opmerking

29-07-06

Nieuwe procedures op de site zetten, zijn dan beschikbaar voor het bestuur

 

Robert

 

komt nog

 

22-01-07

Samenstelling bestuur doorgeven aan KvK

Robert

gebeurt

alle opgaven zijn ontvangen

22-01-07

Opstellen van flyers om huis aan huis rond te delen

Albert en Krijn

zijn gereed

verspreiding moet nog afgesproken worden

 

22-01-07

Openingstekst website aanpassen

Albert/ Krijn

onderhanden

 

25-06-07

lustrumactiviteit

Alexander

wordt naar volgend seizoen doorgeschoven 

 

01-07-08

activiteit voorafgaand aan najaarsvergadering

Onno

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
     
 

 

 

  
     
 

 

 

 

 
     
     
     
     


Ogenblik a.u.b. ...