voorjaarsledenvergadering d.d. 6 maart 2008

                                                                     VERSLAG VAN DE VOORJAARSLEDENVERGADERING

 

aanwezige bestuursleden:

Robert Duijvestijn, Albert de Jong, Wilfried Tolboom, Alexander Veerman, Krijn Haak, Onno Mulder

aanwezige leden:

Hans Dijkhuizen, Paul v.d. Brug, Maarten Schouten, Rinus de Vries, Rob van Zetten, Jeroen Assen, Anjo Perdon, Marc Timmer

afwezig met kennisgeving:

Niek Smit, Marten de Boer, John Kaag

 

1. Opening

Robert opent de vergadering. In zijn openingswoord memoreert hij dat het ledental van de vereniging per 1 januari 2008 boven de 100 is gebleven en dat het ATB seizoen 2007-2008 zich in een grote deelname heeft mogen verheugen. Voorts staat hij stil bij het overlijden van Ino Timmerman.

2. verslag najaarsvergadering

Over het verslag worden geen opmerkingen gemaakt.

3. mededelingen van het bestuur

De volgende mededelingen worden gedaan:

- de sponsorcontracten met Condoor en Bike Totaal zijn per 1 januari 2008 verlengd met een periode van 5 jaar. Als derde spronsor is Nu-Swift aangetrokken voor een periode van 3 jaar. Voor iedere sponsor zal een tocht worden gehouden.

- de shirts van de nieuwe kleding worden verwacht in april 2008, de broeken korte tijd later. Van iedereen wordt verlangd dat hij tijdens clubritten in de nieuwe clubkleding zal gaan rijden.

- de Omloop Flevoland zal worden gehouden op 7 juni. Vanwege het aantrekken van de Rabobank als (hoofd)sponsor van het evenement luidt de nieuwe naam: Rabo Omloop Flevoland.

4. jaarverslag

Onno deelt mee dat het jaarverslag zal worden gepubliceerd in de nieuwe Bidon. Hij haalt alvast een aantal elementen uit het verslag naar voren; dat er het afgelopen jaar meer aandacht is gegeven aan publiciteit, dat er een aantal nieuwe activiteiten zijn ontwikkeld, dat de contracten met de (hoofd)sponsoren zijn verlengd en dat het ledental is gegroeid. Samenvattend concludeert hij dat het een goed verenigingsjaar is geweest en dat het zaak is om de energie die zich heeft ontplooid vast te houden.

5. jaarrekening en verslag kascommissie  

Wilfried deelt de jaarrekening over 2007 rond. Hij licht toe dat de post debiteuren hoog is, maar dat die post zal worden verrekend met de sponsorbijdragen. De rekening voor de kleding zal naar hen worden gestuurd. Van de ontvangsten van de Omloop Flevoland moet de helft nog worden ontvangen. De voor de Omloop opgevoerde kosten betreffen forfaitaire kosten, die voor het grootste deel niet gemaakt zijn c.q. niet gedeclareerd worden. De reservering voor kleding heeft betrekking op de omruilactie, waarbij aan ieder lid een gratis shirt met korte mouwen zal worden verstrekt. De uitgaven zijn dit jaar hoog  geweest door de kosten van de aanschaf van GPS'en een laptop. 

Na de toelichting zijn er verder geen vragen over de jaarrekening.

De aanwezige leden van de kascommissie delen mee dat zij de jaarrekening hebben onderzocht en hebben goedgekeurd.

6. evaluatie ATB seizoen

In aansluiting op wat hij in zijn openingswoord al kort aangaf deelt Robert mee dat de opkomst het afgelopen ATB seizoen hoog is geweest. Met name in het begin van het seizoen is er een aantal keer met een grote groep gereden. Nieuw was dat er al vanuit Zeewolde kon worden gestart door wie dat wilde. Van die mogelijkheid is ruim gebruik gemaakt.

Nieuw in het afgelopen winterseizoen was ook dat er op de weg is doorgereden op de zondagochtend. Dit bleek in een behoefte te voorzien zodat het voornemen bestaat om daar ook het volgende winterseizoen mee door te gaan. 

7. vooruitblik wegseizoen

Robert deelt mee dat er in totaal voor zo'n 6.000 km. aan clubritten in het programma is opgenomen. Er zijn een aantal nieuwe evenementen in het programma opgenomen, zoals de rit naar Geert en de Condoor Classic in Emmen. De klassiekers als de "van Koops tot Koops"en het rondje Markermeer zijn gehandhaafd. Net als voorgaande jaren is in het programma ook  een aantal toerritten opgenomen die elders worden georganiseerd. Daarbij is de Amstel Gold Race ingeruild voor de tocht Klimmen/Baneux/Klimmen.

Het vinden van voldoende wegcaptains blijft een terugkerend probleem. Voor de maandagavond zijn er genoeg. Voor groep 2 zijn er 3 op woensdag en 4 op zondag. Voor groep 3 zijn er 4 op woensdag en 1 op zondag. Eenieder die bereid is om als wegcaptain te fungeren wordt verzocht zich op te geven. 

Op de maadagavond zal strakker aan de snelheid worden gehouden. Bij voldoende belangstelling zal eventueel een splitsing in twee snelheidsgroepen kunnen plaatsvinden.

Ook het komende wegseizoen zal veiligheid weer een punt van aandacht blijven vormen.

De door Marc opgezette kilometervretercompetitie heeft een veelbelovende start gemaakt met een verheugend groot aantal deelnmeers.

8. vacature bestuur

Robert deelt mee dat voor Geert Ribbers nog geen opvolger is gevonden. Wie bereid is om binnen de vereniging de handen uit de mouwen te steken en daartoe ook wat bestuurlijke taken op zich te nemen, wordt uitgenodigd om zich te melden.

9. wvttk en rondvraag

Er worden geen punten meer aan de orde gesteld.

 

                                                                                           Sluiting

                                                           niets meer aan de orde zijnd sluit Robert de vergadering

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


Ogenblik a.u.b. ...