bestuursverg. 9 oktober 2008

Verslag van de bestuursvergadering van 9 oktober 2008

Aanwezig: Albert, Robert, Alexander, Krijn, Wilfried en Onno

1 Opening

Robert opent. 

2a. Notulen

Over de notulen geen opmerkingen.

2b. Actielijst

De actielijst wordt doorgenomen en bijgewerkt. Zie hieronder.

3. Ingekomen stukken/mededelingen

Robert deelt mee dat de Omloop Flevoland dit jaar een positief saldo heeft opgeleverd van ? 6.000,--. De helft van dit bedrag zal worden gereserveerd voor de aanschaf van nieuwe pijlen. De andere helft zal ten goede komen aan de organiserende verenigingen.

Er is geld om iets te doen voor vrijwilligers. Robert denkt aan een etentje, bijv. bij de wok. Uitgenodigd daarvoor zouden kunnen worden de teamcaptains en nog enkele andere leden die zich verdienstelijk hebben gemaakt bij het organiseren/opzetten van evenementen. Een globale inschatting komt uit op zo'n 18 personen.

Onno deelt mee dat er op 14 november een sportcongres zal worden gehouden in Lelystad georganiseerd door de Provincie. Hij beschikt over een folder van het evenement en stelt dat ter beschikking aan wie belangstelling heeft voor deelname.

4. evaluatie wegseizoen/idee??n komend wegseizoen

De maandagavonden hebben goed gelopen. Er was veelal een behoorlijke opkomst en er was ook altijd een teamcaptain aanwezig.

Voor de woensdagen en zondagen geldt dat teamcaptains wel een probleem waren. Het is dan ook niet altijd gelukt om een teamcaptain te vinden. Verder liet opnieuw het sociale rijgedrag in groep 3 te wensen over. Helaas hebben zich ook een paar valpartijen voorgedaan. Die hielden overigens niet allemaal verband met het groepsgedrag.

Klimmen-Banneux -Klimmen was een succes. Voor de andere bijzondere evenementen geldt dat de deelname dit seizoen achter bleef bij de verwachtingen. De indruk bestaat dat binnen de verenging de voorkeur uitgaat naar ritten in de nabije omgeving met Zeewolde als plaats van vertrek. Om die reden zullen er in het komende seizoen minder "reisritten" worden gepland.

Behalve op de maandagavonden was de deelname dit jaar minder dan vorig seizoen. De maandagavonden lieten overigens zelfs een stijgende lijn zien. Ook het aantal gereden kilometers is achtegbleven bij dat van vorig jaar.

5. vooruitblik winterseizoen

Er zal dit winterseizoen op de ATB in twee snelheidsgroepen gereden worden. Daarnaast zal er een racegroep actief blijven op de zondagochtend.   

6. opstart jeugdgroep

Alexander deelt mee dat de opstart van een jeugdgroep momenteel nog wat ongewis is, omdat onvoldoende zicht bestaat op de belangstelling ervoor.

7. voorbereiding najaarsvergadering

Op de najaarsvergadering zal de contributie als punt op de agenda worden gezet. Het NTFU lidmaatschap wordt komend seizoen met zo'n ? 3,-worden verhoogd. Vraag is of dat niet deels doorberekend zou moeten worden in de contributie. De financien bieden op zichzelf nog wel ruimte om af te zien van doorberekening.

8. wvttk/rondvraag

Alexander deelt mee dat Nu Swift buiten;landse ritten wil sponsoren door het ter beschikking stellen van een bus en kleding.

Actielijst.

Dd oorsprong

Actie

Verantwoordelijk

Status

Opmerking

29-07-06

Nieuwe procedures op de site zetten, zijn dan beschikbaar voor het bestuur

 

Robert

 

komt nog

 

22-01-07

Samenstelling bestuur doorgeven aan KvK

Robert

gebeurt

alle opgaven zijn ontvangen

22-01-07

Opstellen van flyers om huis aan huis rond te delen

Albert en Krijn

zijn gereed

er wordt nog gezocht naar een goede foto voor op de flyers.

 

22-01-07

Openingstekst website aanpassen

Albert/ Krijn

onderhanden

 

25-06-07

lustrumactiviteit

Alexander

Henk Lubberding zal in het voorjaar van 2009 op twee of drie data een clinic gaan verzorgen  

 

01-07-08

activiteit voorafgaand aan najaarsvergadering

Onno

Mascha Spoor of Lutine Kuijl zal worden beanderd voor het houden van een voordracht

 

09-10-2008

activiteit voor de vrijwilligers

Robert

 

 
 

 

 

 

 
     
 

 

 

  
     
 

 

 

 

 
     
     
     
  

Ogenblik a.u.b. ...