najaarsvergadering 6 november 2008

 

                                                           verslag van de najaarsledenvergadering d.d. 6 november 2008

Aanwezige bestuursleden:

Robert Duijvesteijn (vz.), Wilfried Tolboom (penningm.), Onno Mulder (secr.), Albert de Jong, Krijn Haak.

Aanwezige leden:

Rinus De Vries, Michiel van Ramselaar, Max van Ramselaar, Paul v.d. Brug, Peter Bouwman, Rob v.d. Heyden, Aart Karssen, Davey Karssen, Anjo Perdon, Marten de Boer, Maarten Schouten, Jeroen Assen, Hans Dijkhuizen, Marc Timmer, Theo Leenders, Aard Weijers, Coen Weerkamp, Michel de Blom, Rob van Zetten.

Afwezige met kennisgeving:

Alexander Veerman, Wim van der Es.

Presentatie

De vergadering wordt vooraf gegaan door een voordracht van Mascha Spoor, als fysiotherapeute verbonden aan Centrum voor fysiotherapie de Pyramide te Zeewolde. In haar voordracht gaat zij onder andere in op (het belabg van) voeding. Een samenvatting van haar voordracht is opgenomen in de najaarseditie van De Bidon.

1. Opening

Robert dankt Mascha voor haar interessante voordracht, opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.

2. Verslag voorjaarsveragdering

Over het versalg zijn geen opmerkingen

3. mededelingen van het bestuur

De volgende mededelingen worden gedaan:

- in het kader van het vijftien jarig bestaan van onze vereniging zal er in het voorjaar van 2009 voor belangstellenden een clinic worden gegeven door Henk Lubberding. De clinic zal plaatsvinden op en in de omgeving van zijn boederij in Voorst. Het is de bedoeling om drie data vast te leggen waarop telkens maximaal 18 personen aan de clinic kunnen deelnemen. Op dit moment is 19 april 2009 vastgelegd als datum en zijn 5 en 12 april opties. Vanuit de vereniging is er budget om een belangrijk deel van de kosten te betalen. De eigen bijdrage zal daardoor beperkt gehouden kunnen worden. Nadere berichtgeving zal nog volgen.

-  het ledental van de vereniging bedraagt momenteel 115 leden.

4. contributie

De NTFU contributie voor 2009 zal met zo'n ? 3,-- stijgen. De stijging wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een verhoging van de premie voor de  fietsverzekering. Die verhoging vindt zijn oorzaak weer in een sterk toegenomen schadelast. Het bestuur heeft er vanaf gezien om deze stijging ook door te berekenen in de contributie voor onze vereniging. De financi??le situatie is, onder andere door de toegenomen sponsorbijdragen, momenteel zo gunstig dat daarvoor geen noodzaak bestaat. De contributie voor 2009 zal derhalve niet worden verhoogd. 

5. begroting

Wilfried deelt de begroting voor 2009 rond en licht deze toe. Hij deelt mee dat hij de inkomsten voorzichtig en de uitgaven realistisch heeft begroot. De vergadering stemt in met de begroting. Voor het jaar 2008 verwacht Wilfried een positief saldo; in het bijzonder door inkomsten uit de Omloop Flevoland en doordat er in 2008 zijn uitgaven zijn gedaan voor evenementen   

6. benoeming kascommissie

Marc Timmer treedt uit de kascommissie en in zijn plaats wordt benoemd Theo Leenders, zodat de kascommissie die de rekening over 2008 zal gaan controleren bestaat uit Jeroen Assen en Theo Leenders.

7. evaluatie wegseizoen

Robert presenteert enkele cijfers over het wegseizoen 2008. Die cijfers over 2008 zien er wat minder uit dan die over 2007, behalve dat van het ledental, dat nog steeds groeit. Er is in 2008 ongeveer 16.000 kilometer minder gefietst tijdens clubritten. Ook het totaal aantal deelnemers was ondanks het stijgende aantal leden minder dan vorig seizoen. Wel liet de maandagavond nog een stijging zien. Gemiddeld was dit ook de best bezochte clubrit. De deelname bedroeg gemiddeld 16,4 tegenover 13 in 2007. Voor de woensdagavond zijn we uitgekomen op een gemiddeld aantal deelnemers van 16,1 tegen 21 in 2007 en voor de zondagochtend bedroegen de gemiddelden 13 respectievelijk 17. 

Verder viel dit jaar ook de deelname aan evenementen met een startplaats buiten Zeewolde tegen. Alleeen Klimmen/Banneux/Klimmen kon wat deelnemeraantal een succes worden genoemd. De indruk bestaat dat leden toch het liefts ritten in de nabijheid rijden met Het Baken als vertrekpunt. Het is daarom de bedoeling om volgend jaar wat minder ritten te plannen waarvoor gereisd dient te worden. Beoogd wordt om daarmee de deelname aan `reisritten`te concentreren, zodat die ritten zich dan ook in een behoorlijke deelname zullen kunnen verheugen. 

Michel de Blom stelt voor het komende seizoen voor om bij ieder vertrek vooraf een eindpunt te bepalen waar de hele groep bij elkaar komt om de rit te evalueren. Dit om te voorkomen dat, zoals dit jaar een paar keer is gebeurd, een groep gedurende de rit uit elkaar valt. Verder biedt het d gelegenheid om dingen die niet goed zijn gegaan direct te bespreken. Het voorstel van Michel wordt door de vergadering ondersteund.

Rob van der Heyden meldt dat hij bereid is om routes aan te passen in de GSM indien hem daartoe voorstellen worden gedaan. Onder andere zou dit een aanpassing kunnen betreffen van de route door Harderwijk.   

8. vooruitblik ATB seizoen   

De eerste ritten van dit jaar hebben een goede opkomst laten zien. Er is een splitsing gemaakt tussen een snellere groep o.l.v. Michel en Max van Ramselaar en een rustigere groep, opstapgroep, o.l.v. Aart Karssen e.a. Die splitsing lijkt in een behoefe te voorzien en zal voor de rest van het seizoen gecontinueerd worden. Het programma voor het winsterseizoen bevat ten opzichte van voorgaande jaren verder geen grote verschillen.  

9. rondvraag

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

 

                                            niets meer aan de orde zijnd sluit Robert de vergadering

 

 

 

 


Ogenblik a.u.b. ...