best. vergadering 26 febr. 2009

notulen van de bestuursvergadering van 26 februari 2009

aanwezig: Robert, Wilfried (later), Krijn, Alexander, Onno

gast: Michel

1. Opening

Robert opent

2. notulen vorige vergadering

Geen opmerkingen.

3. actielijst

De actielijst wordt bijgewerkt als hieronder is aangegeven.

4. ingekomen stukken

Onno deelt mee dat er van de gemeente bericht is ontvangen dat zij een aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten voor alle vrijwilligers die binnen de gemeente op enigerleid gebied actief zijn.

5. vooruitblik wegseizoen

Robert deelt het rittenoverzicht rond voor het komende wegseizoen. Hij deelt mee dat er in vergelijking met vorig jaar meer ritten vauit Zeewolde starten en dat er in het programma een aantal nieuwe ritten zijn opgenomen vanuit Zeewolde. Er hebben zich gelukkig ook wat meer wegcaptains aangemeld dan vorig seizoen (wo. gr. 2 4; zo. gr. 2 3; wo. gr. 3 5; zo. gr. 3 5). Robert zal een roosterindeling maken en die rondsturen. Als een wegcaptain op een ingedeelde datum niet kan zal hij zelf moeten ruilen met een andere wegcaptain.

6. opzeggingen na 1 januari

Naar aanleiding van een opzegging die was gedaan na 1 januari en waarin het lid (Csilla Matyas) persisteerde in haar wens het lidmaatschap met terugwerkende kracht te beeindigen, wordt besloten dat opzeggingen die worden gedaan na 1 januari niet al gelijk met terugwerkende kracht worden aanvaard. Het lid zal worden bericht dat de opzegging te laat is gedaan en dat daarom het lidmaatschap doorloopt tot het einde van het kalanderjaar. Mocht het betreffende lid echter blijven bij zijn wens het lidmaatschap met terugwerkende kracht te beeindigen, dan zal daarin bij heroverweging in beginsel in berust worden -het heeft geen zin iemand tegen zijn wil te dwingen lid te blijven-, mits een dergelijke opzegging ook door de NTFU nog mocht worden geaccepteerd. (nabericht Onno: de NTFU heeft de opzegging van Csilla Matyas met terugwerkende kracht inmiddels aanvaard en ons voor haar lidmaatschap gecrediteerd).  Wordt er echter opgezegd nadat al de contributie is geind (half maart), dan bestaat geen ruimte meer voor aanvaarding van een opzegging met terugwerkende kracht.

7. voorbereiden voorjaarsvergadering 2009

Onno deelt mee dat Ingrid Van der Vlist bereid is gevonden om voorafgaand aan de vergadering een voordracht te houden met als onderwerp: effectief trainen.

Wilfried memoreert dat hij de afrekening over 2008 en de begroting voor 2009 heeft rondgemaild. Hij deelt mee dat we afgelopen jaar ? 2.300,-- hebben overgehouden. Voor het komende jaar zal hij een extra reservering maken voor de vrijwilligersavond. Ook zal hij een reservering maken voor de opleiding van een MTB instructeur. Hij merkt op dat in de kledingvoorraad een aantal kledingstukken ontbreken. Hij heeft die ontbrekende stukken nu afgeboekt. Verder zijn de kosten voor het drukken van de Bidon het afgelopen jaar wat hoger uitgevallen, omdat het drukken een keer uitbesteed moest worden aan een ander dan aan Theo. Voor het overige heeft hij geen opmerkingen bij de afrekening en de begroting.

8. wvttk/rondvraag

- Robert deelt mee dat van de helft van de opbrengst van de Omloop Flevoland over 2008 nieuwe pijlen zijn aangeschaft. Hij deelt verder mee dat hij is uitgenodigd voor een bijeenkomst op 6 april 2009 van Sportservice Flevoland met een afvaarding van alle tourverenigingen in Flevoland en de Noordoostpolder. Hij kan zelf niet en vraagt of iemand anders wil gaan. Onno deelt mee dat hij wel kan (naschrift Onno: ik ben er geweest en zal op de volgende bestuursvergadering verslag doen van de bijeenkomst).  

- Michel (aanwezig als beoogd nieuw bestuurslid) deelt mee dat hij voor komend seizoen het contact zal willen zijn voor de teamcaptains en dat hij van plan is om voor de aanvang van het wegseizoen een bijeenkomt met alle teamcaptains te beleggen, om de gang van zaken tijdens het seizoen te bespreken en door te nemen. 

-  Robert deelt namens Albert mee dat hij verzoekt om stukjes voor de Aktueel via hem te laten gaan. Verder verzoekt hij om bijdragen voor de Bidom zsm in te leveren.

- Alexander deelt mee dat hij de nieuwe kleding over ongeveer 8 weken verwacht. Kleding van Nu-Swift voor Klimmen-Banneux-Klimmen gaat lukken. Hij vraagt iedereen om na te willen denken over een manier om uitreiking van kleding efficienter te laten verlopen. Hij is er nu wel erg veel tijd mee kwijt. Verder deelt hij mee dat voor de lustrumacticviteit met Henk Lubberding alles inmiddels rond is.

 Actielijst.

Dd oorsprong

Actie

Verantwoordelijk

Status

Opmerking

22-01-07

Samenstelling bestuur doorgeven aan KvK

Robert

moet nog gebeuren

na de ledenveragdering zal Onno de nieuwe samenstelling aan de KvK door gaan geven. Dit moet nog plaatsvinden.

22-01-07

Opstellen van flyers om huis aan huis rond te delen

Albert en Krijn

komt nog

opzet klaar, ronddelen moet nog gebeuren

22-01-07

openingstekst website aanpassen

Albert/ Krijn

moet nog gebeuren

aanpassing zal worden gaan verricht op basis van de flyers. Verder moet de website geschoond gaan worden.
26-02-09bijeenkomst wegcaptainsMichel

gebeurd

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 
     
 

 

   
     
     
     
     
     
     


Ogenblik a.u.b. ...