2009, voorjaar 5 maart

                                                                    verslag van de voorjaarsvergadering d.d. 5 maart 2009

 

 

aanwezige bestuursleden:

 

Robert Duijvesteijn (vz), Wilfried Tolboom (penningm.), Onno Mulder (secr.), Alexander Veerman (lid), Albert de Jong (lid), Krijn Haak (lid), Michel de Blom (lid)

 

aanwezige leden

 

Hans Lems, Hans Dijkhuizen, Rob van der Heyden, Stef Laarman, Peter Bouwman, Max van Ramselaar, Ronald Langstraat, Jeroen Assen, Michiel van Ramselaar, Rinus de Vries, Aart Karssen, Paul van de Brug, Steven Schaffer, Sjon Dekker, Manon Lindenhovius, Jon Bos, Anjo Perdon, Aard Weijers, Franks Scheffer, Rob van Zetten.

 

presentatie

 

De vergadering wordt vooraf gegaan door een voordracht van Ingrid van der Vlist, inspanningsfysioloog en sportfysiotherapeut van Altius Fysiotherapeutisch Test en Trainingscentrum,  over de kunst van effectief trainen.

 

1. opening

 

Robert bedankt Ingrid voor haar fraaie en interessante voordracht, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

 

2. verslag najaarsvergadering

 

Over de notulen worden geen opmerkingen gemaakt.

 

3. mededelingen bestuur

 

Er zijn geen mededelingen

 

4. jaarverslag

 

Onno deelt mee dat het jaarverslag zal worden afgedrukt in de nieuwe Bidon. Hij licht alvast een aantal elementen uit het verslag:

-          dat het ledental ten opzichte van vorig jaar opnieuw is gestegen (van 102 naar 115),

-          dat er ondanks het gestegen aantal leden wel minder verenigingskilometers zijn gereden (van 97.000 kilometer naar 81.000 kilometer),

-          dat de deelname aan bijzondere evenementen ook wat is achtergebleven bij de verwachtingen, behalve die aan Klimmen ? Banneux ? Klimmen en onze eigen Omloop Flevoland,

-          dat er na de verlenging van de sponsorcontracten in 2007 zich in 2008 geen nieuwe ontwikkelingen hebben voorgedaan aan het sponsorfront. De aan de nieuwe sponsoren aangepaste kleding is in 2008 uitgereikt en bijna iedereen heeft inmiddels zijn/haar gratis shirt met korte mouwen ontvangen. 

  

5. jaarrekening en verslag kascommissie  

 

Wilfried deelt de verlies en winstrekening over 2008 met de begroting voor 2009 rond,

alsmede de balans- en resultatenrekening over 2008.

Een aantal posten daaruit licht hij nader toe.

De sponsorbijdrage over 2009 is hoger dan begroot (? 3.765,-- om ? 3.250,--) als gevolg van

een hogere sponsorbijdrage van Nu Swift.

Omloop Flevoland heeft ruim meer opgebracht dan begroot (? 1.915,-- om nihil) onder andere 

door sponsoring van het evenement door de Rabo Bank.

De kosten zijn binnen de geraamde bedragen gebleven, met dien verstande dat er in 2008 een

niet begrote kostenpost van ? 450,-- is geweest voor de aanschaf van nog een extra GPS en

dat er een bedrag van ? 600,-- is uitgegeven aan een vrijwilligersavond. De kosten voor de

Bidon zijn iets hoger uitgevallen (? 850,-- om ? 750,--) doordat De Bidon eenmaal niet door

Theo Leenders gedrukt kon worden.

Daarentegen hebben de kledingkosten minder bedragen dan begroot ( ? 1.830,-- om ? 2.235,--)

doordat Condoor de btw over de kleding voor haar rekening heeft genomen.

Ook is er in 2008 minder aan evenementen uitgegeven dan was begroot (? 297,-- om

? 750,-), onder andere doordat de slotdag op de boerderij van Pleun geen doorgang heeft

gevonden. Voor 2009 is er echter wel weer een ruimer bedrag voor evenementen begroot    

(? 1.500,--), onder andere voor een bijdrage van de vereniging in de kosten van de clinic

van Henk Lubberding.

Al met al heeft 2008 een batig saldo opgeleverd van ? 1.923,--.

Op de balans- en resultatenrekening komt nog een post crediteuren voor (? 1.275,30). Het

betreft een schuld aan sponsor Condoor, die zal worden verrekend met haar sponsorbijdrage

over 2009.

 

Jeroen Van Assen deelt namens de kascommissie mee dat de commissie de boekhouding in

orde heeft bevonden.

 

6. evaluatie ATB-seizoen

 

Alexander bericht dat het ATB seizoen naar tevredenheid is verlopen.

Er is het afgelopen seizoen in twee snelheidsgroepen gereden en dat bleek in een behoefte te

voorzien. De deelname aan het ATB-en is gedurende het gehele seizoen heel behoorlijk

gebleven. Er bestaan nog wat vage plannen om in de zomer met belangstellenden door te gaan

met ATB-en.

 

7. vooruitblik wegseizoen

 

Robert deelt mee dat het accent het komende seizoen meer zal liggen op ritten vanuit de plaats

zelf. De indruk uit de vorige seizoenen is dat daar toch de meeste belangstelling van de leden

naar uitgaat. Aardige ritten op de NTFU kalender kunnen echter wel een plaats krijgen op

onze eigen site, om eventuele belangstellenden op die ritten te attenderen.

Voor het komende seizoen zullen als clubevenementen gehandhaafd blijven:

-          Klimmen-Banneux-Klimmen,

-          Omloop Flevoland,

-          slotdag.

Het rondje IJsselmeer staat voor komend seizoen niet meer op de kalender en het Koops

evenement zal in een ander jasje worden gestoken (eendaagse clubrit met BBQ als afsluiting).

 

Voor komend seizoen zijn gelukkig meer wegcaptains beschikbaar. Alle groepen beschikken

nu over 4 wegcaptains, behalve groep 2, die het voor de zondagochtenden zal moeten doen

met drie wegcaptains.

Michel De Blom zal het komende seizoen als aanspreekpunt voor de wegcaptains fungeren.

Nieuw dit jaar is een evaluatiemoment aan het einde van iedere clubrit.

 

8. vacature bestuur

 

Robert deelt mee dat Michel De Blom zich bereid heeft verklaard om de vacante functie van

bestuurslid te gaan vervullen en dat hij door het bestuur wordt voorgedragen.

Niemand maakt bezwaar tegen de voordracht, waarmee Michel De Blom is toegetreden tot

het bestuur als lid.

 

9. rondvraag

 

Jon Bos vraagt of er niet meer kan worden gedaan voor de jeugd. Hij wil wel op de

woensdagmiddagen met een groep kinderen rijden.

Robert antwoordt dat het opstarten van een eigen jeugdgroep wel goed moet overwogen, met

name op de punten veiligheid ,verzekering en continu??teit.

Dat neemt niet weg dat het bestuur op zichzelf wel positief staat tegen het idee van een

jeugdgroep. Misschien is het iets om te beginnen met een ATB-groep, omdat dat de kinderen

waarschijnlijk het meest aanspreekt. Op het voorstel zal nog worden teruggekomen.

 

Jeroen Assen vraagt of het ook mogelijk is om het Forum op te schonen. Er staan al hele oude

berichten op.

Robert deelt mee dat opschonen mogelijk is.

 

Aard Weijers vraagt wanneer de nieuwe fietskleding komt.

Alexander deelt mee dat over zo?n zeven weken de bovenkleding wordt verwacht en dat de

broeken wat later zullen komen.

 

 

                                                           Sluiting

                                   Niets meer aan de orde zijnd sluit Robert de vergadering.

 

 

 

                                                                                                              Onno Mulder,

                                                                                                               secretaris 

 

 


Ogenblik a.u.b. ...