best. verg. 17-12-2009

          verslag van de bestuursvergadering van 17 december 2009

 

Aanwezig: Robert,  Albert, Alexander,  Krijn, Onno en Michel.

 

1.Opening

 

Robert opent.

 

2. notulen/actielijst

 

Over de notulen geen opmerkingen.

De actielijst wordt doorgenomen. Voor de status en de nieuwe acties zie de lijst hieronder.

 

3. ingekomen stukken

 

Geen stukken van belang

 

4. vooruitblik wegseizoen

 

Alexander heeft inmiddels een aantal nieuwe initiatieven ontwikkeld voor het komende seizoen (Engeland, terugkeer rondje IJsselmeer en kampeerweekeinde Tecklenburg). Deze zijn tijdens de ledenvergadering en (deels) via de site al bekend gemaakt, maar zullen nog nader onder de aandacht van de leden worden gebracht.

 

Robert deelt mee dat de Omloop Flevoland is uitverkoren als een van de promotietochten voor de Tour de France.

 

5. vaststellen agenda volgend jaar

 

Onno zal een voorstel voor de vergaderdata voor het volgende jaar opstellen en rondsturen.

(is inmiddels gebeurd)

De nieuwjaarsreceptie is alvast gepland op 7 januari 2010.

In de vergaderdata dienen nog twee momenten voor teamcaptainsoverleg opgenomen te worden. Een keer een paar weken voor de start van het zomerseizoen en een keer na de zomervakantie. Ook die overleggen zullen in het ijsclubgebouwtje worden gehouden.

 

6. opstellen rooster van aftreden

 

In de statuten is bepaald dat tijdens de jaarlijks ledenvergadering telkens ????n bestuurslid aftreedt volgens een door het bestuur te maken rooster. In het huishoudelijk reglement is opgenomen dat dit gebeurt in de najaarsvergadering.

De afgelopen jaren is daar niet de hand aan gehouden, omdat er al sprake was van regelmatige wisselingen in het bestuur en er vaak zelfs ook nog vacatures waren.

Besproken wordt dat het wenselijk is om weer de hand te gaan houden aan het statutaire voorschrift. De vacatures zijn vervuld en de samenstelling van het bestuur is al enige tijd gelijk gebleven. Nieuw bloed moet de kans krijgen als het dat wil.

 

Robert overhandigt het rooster van aftreden zoals dat thans geldt. Dat rooster voorziet in het aftreden in de najaarsvergadering van 2010 van het bestuurslid kleding (Alexander) en het bestuurslid PR (Albert).

Voor de periode daarna zal Onno een voorstel doen voor een nieuw rooster van aftreden op basis van het huidige rooster.

 

7. stand van zaken opstart jeugdgroep ATB

 

Michel wil wel als aanspreekpunt fungeren voor de initiatiefnemers.

Als initiatiefnemer heeft in ieder geval te gelden Jon Bos, maar ook van Joris Pouw is vernomen dat hij zich wel voor het oinitiatief wil inzetten. Mogelijk dat ook Manon Lindenhovius erbij betrokken wil zijn.

 

Het idee is om met een groepje kinderen te gaan beginnen in  mei.

Robert zal via zijn contacten bij onze Almeerse zustervereniging informeren hoe zij daar het opzetten van een jeugdgroep hebben aangepakt en wat hun ervaringen zijn.

 

8. rondvraag en wvttk

 

Voorgesteld wordt om het captainsoverleg te koppelen aan een EHBO avond.

Onno zal informeren naar de mogelijkheden om een EHBO avond te organiseren. 

 

 

Actielijst

       

opstartdatum

    actie

uitvoerder

status

Opmerking

22-01-07

Samenstelling bestuur doorgeven aan KvK

Onno

bijna gereed

overgenomen van Robert

23-06-09

Introductiebrief nieuwe leden

Onno

in voorbereiding

 

17-12-09

Opstellen rooster van aftreden

Onno

in voorbereiding

 

17-12-09

Organiseren EHBO avond

Onno

in onderzoek  

 

17-12-09

Informeren opstart jeugdgroep

Robert

in behandeling

 

 

 

 

 

 

 

 


Ogenblik a.u.b. ...