2009, najaar 5 november

                         Verslag van de najaarsvergadering d.d. 5 november 2009

 

 

aanwezige bestuursleden:

 

Robert Duijvesteijn (vz), Wilfried Tolboom (penningm.), Onno Mulder (secr.). Alexander Veerman (lid), Albert de Jong (lid), Michel de Blom (lid).

 

aanwezige leden:

 

Rob van Zetten, Hans Kranendonk, Wim Koops, Fred Kroonsberg, Peter Bouwman, Hans Dijkhuizen, Theo Leenders, Aart Karssen, Andre Egberts, Rob van der Heyden, Ellen Koops, Hans Lems, Jon Bos, Anjo Perdon, Henk Los, Sjon Dekker, Jelmer de Jong, Marc Timmer, Ronald Langstraat, Aard Weijers.

 

presentatie Aard Weijers

 

Voorafgaand aan de vergadering houdt Aard Weijers aan de hand van een diapresentatie een voordracht over zijn drie maandse fietstocht van de Amerikaanse westkust naar de oostkust. Een inspirerende ervaring zo werd door Aard zowel in woord als in beeld duidelijk gemaakt. Wie volgt!

 

1. opening

 

Robert zegt Aard dank voor zijn boeiende voordracht en opent de vergadering.
in zijn openingswoord staat hij stil bij de grote inzet die veel vrijwilligers het afgelopen seizoen hebben getoond. Verder vermeldt hij dat er het afgelopen seizoen weer meer clubkilometers zijn gereden (al werd de 100.000 km net niet gehaald) en dat ook de deelname aan de clubritten is gestegen. Hij kijkt terug op een geslaagde afsluiting van het zomerfietsseizoen bij de firma/familie Koops en blikt vooruit op een goed aangevangen winterseizoen.

 

2. verslag voorjaarsvergadering

 

Over het verslag zijn geen opmerkingen

 

3. mededelingen van het bestuur

 

Robert deelt mee dat Andr?? Egberts het beheer van de kleding heeft overgenomen van Alexander en dat hij zich ook bereid heeft verklaard om namens onze vereniging zitting te nemen in het organisatiecomit?? van de Omloop Flevoland.

 

4. contributie

 

Onno deelt mee dat de stijging van de NTFU-contributie dit jaar beperkt  blijft. Omdat de vereniging verder ook over voldoende financi??le middelen beschikt, heeft het bestuur besloten geen voorstel te doen tot verhoging van de contributie. De vergadering stemt hiermee in.  

 

 

5. begroting 2010

 

Wilfried deelt de voorlopige winst- en verliesrekening over 2009 en de begroting voor 2010 rond. Hij licht toe dat de winst- en verliesrekening uitkomt op een nadelig saldo van ? 171,21, maar dat daarin de opbrengsten uit advertenties in de Bidon nog niet zijn meegenomen. Met die opbrengetsen erbij zal 2009 naar verwachting met een klein positief saldo eindigen.

Hij merkt op dat de opbrengsten van de Omloop Flevoland ieder jaar hoger worden. Voor 2009 was een opbrengst begroot van ? 500,--, terwijl een opbrengst van ? 2.430,-- is gerealiseerd. Voor 2010 zijn die opbrengsten echter (opnieuw) conservatief geschat op ? 750,-en komt die begroting min of meer overeen met die van 2009.

De vergadering stemt in met de begroting.

 

6. benoeming kascommissie boekjaar 2009

 

Jeroen Assen en Theo Leenders vormen de huidige kascommissie. Theo treedt af en in zijn plaats wordt benoemd Andr?? Egberts.

 

7. evaluatie wegseizoen

 

In aanvulling op zijn openingswoord kijkt Robert nog wat verder terug op het afgelopen wegseizoen.

Hij stelt vast dat we als vereniging een goed seizoen hebben gedraaid en memoreert de volgende punten:

-          er zijn (bewust) minder ritten ver weg gereden,

-          de opkomst is beter geweest dan het vorige seizoen. Dat geldt voor alle rittentijdstippen, waarbij er geen verschillen in opkomst waren voor de maandag- en de woensdagavond en de zondagochtend. Voor alle tijdstippen gold een gemiddelde opkomst van 18,

-          er zijn 94.000 clubkilometers gereden,

-          er zijn aan het begin van het seizoen nieuwe afspraken gemaakt om de teamcaptains beter te laten functioneren. In het bijzonder is afgesproken om na afloop van elke rit een evaluatie te houden. Dat heeft goed gewerkt.

 

Hans Kranendonk deelt mee dat hij dit jaar een grote tocht heeft gemist op het programma en dat hij het jammer vindt dat er geen tweede buitenlandse rit in het programma was opgenomen.

 

Robert deelt de offici??le uitslag van het BTT-klassement rond.

De eerste drie zijn:

1)      Albert de Jong

2)      Paul van de Brug

3)      Anjo Perdon

Albert wordt van harte gefeliciteerd met zijn eerste plaats en neemt zijn prijs in ontvangst.

 

Michel vult aan dat er in het begin van het seizoen bij de evaluatiemomenten een paar akkefietjes zijn geweest over de wijze waarop werd ge??valueerd, dat er daarna een tussentijds overleg met de wegcaptains heeft plaatsgevonden en dat daarna toch ieder zijn weg heeft gevonden. Bij elkaar genomen zijn de ervaringen met de evaluaties positief geweest en bestaat de indruk dat zij hebben bijgedragen aan een beter verloop van de clubritten.

 

Michel deelt verder nog mee dat hij samen met Albert een NTFU vergadering heeft bezocht met als thema veiligheid. Tijdens die vergadering zijn over dit onderwerp een aantal tips  gegeven (met een hand out). Een aantal tips zal worden meegenomen  voor het volgende wegseizoen.  

 

8. vooruitblik ATB-seizoen

 

Alexander deelt mee dat de eerste zondagen in het winterseizoen een verheugend grote opkomst hebben laten zien. Er wordt het komende seizoen op de ATB in drie groepen gereden: een opstapgroep onder leiding van Aart  Karssen, een tussengroep onder leiding van Paul van de Brug en een snellere groep onder leiding van Michiel van Ramselaar.

Verder deelt hij nog het volgende mee:

-          voor de maand november 2009 staan er verschillende ATB clinics op het programma. De eerste clinic wordt gegeven door Henk Baars, daarop volgt een clinic door Ingrid van der Vlist en tot besluit zal Henk Lubberding op twee zondagen een clinic verzorgen. Zo kan iedereen goed voorbereid de winter in,

-          het is de bedoeling om deze winter ook een afzonderlijk BTT klassement bij te houden voor het ATB seizoen,

-          misschien dat er nog een afzonderlijke baanclinic zal komen op de nieuwe wielrbaan in Apeldoorn, maar dat is nog onzeker,

-          het winterseizoen zal (traditioneel) worden afgesloten met een deelname aan de wintermarathon in Lemerveld.  

  

9. opstarten jeugdgroep

 

Robert deelt mee dat het voornemen bestaat om in het voorjaar te beginnen met een ATB groep voor de jeugd als tenminste niet blijkt van beletsels, bijvoorbeeld op het terrein van verzekering en/of opleidingeisen voor begeleiders. Vooralsnog is van dergelijke beletsels echter niet gebleken.

Gedacht wordt aan een trainingsmoment op de zaterdag, omdat de woensdagmiddag toch minder geschikt zal zijn vanwege schoolverplichtingen voor de jeugd.

 

Jelmer de Jong stelt voor om te beginnen met een groep van 12 tot 16 jarigen. Die leeftijdsgroep geeft volgens hem de minste complicaties. Verder stelt hij voor om te beginnen met een clinic van een paar weken. Dan kan blijken of  er een voldoende grote groep overblijft om mee verder te gaan. Volgens hem zijn er minimaal 4 begeleiders nodig om te kunnen zorgen voor voldoende continu??teit in de begeleiding van zo?n groep.

 

De voorstellen van Jelmer worden met instemming ontvangen door de vergadering.

Aart Karssen en Sjon Dekker delen mee dat zij bereid zijn om zo?n clinic te verzorgen.

 

Robert deelt mee dat wordt gedacht aan de instelling van een jeugdcommissie om het verder te begeleiden. Jon Bos meldt zich aan voor zo?n commissie.

 

Robert deelt mee dat het bestuur zich nader zal beraden en met een concreet voorstel zal terugkomen.

 

 

10. rondvraag

 

-  Albert deelt mee dat hij nog een partner zoekt voor de public relations van de Omloop Flevoland.

 

- Jon Bos vraagt of er ook medailles kunnen komen voor de deelnemers aan de Omloop Flevoland.

 

- Rob van der Heyden vraagt of de GPS?en allemaal worden opgeladen en gebruikt.

Robert delt in antwoord daarop mee dat ze allemaal worden gebruikt en door hem en Sjon  worden opgeladen.

 

- Marc Timmer deelt mee dat hij voor het komende wegseizoen nieuwe routes wil opnemen op de GPS. Rob biedt aan om hem behulpzaam te zijn bij de vastlegging van routes. Hij biedt verder iedereen zijn hulp aan bij het omgaan met GPS.

 

- Fred Kroonsberg deelt mee dat hij ook met groep 1 op zondagochtend weleens een langere rit zou willen rijden.    

Hij deelt verder mee dat hij vrijkaartje kan verzorgen voor 1 gratis spinningles bij Body Plan Bij een 10 rittenkaart geeft Body Plan 10% korting. Voor een 10-rittenkaart met video- cycling geldt een korting van 20%.  

 

 

 

                                                    Sluiting

                   Niets meer aan de orde zijnd sluit Robert de vergadering


Ogenblik a.u.b. ...