2010, voorjaarsverg. 4 maart

                                                              verslag van de voorjaarsvergadering d.d. 4 maart 2010

 

aanwezige bestuursleden:

 

Robert Duijvestijn (vz), Wilfried Tolboom (penningm.), Onno Mulder (secr. en verslag), Alexander Veerman, Albert de Jong, Michel de Blom

 

aanwezige leden:

 

Hans Lems, Aard Weijers, Marc Timmer, Rob van Zetten, Rinus de Vries, Andre Egberts, Michiel van Ramselaar, Peter Bouwman, Paul van de Brug, Fred Kroonsberg, Hans Dijkhuizen, Hans Kranendonk

 

 

1.         opening

 

Robert opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.

 

2.         verslag najaarsvergadering

 

Opgemerkt wordt dat in het verslag onder punt 6. abusievelijk staat vermeld dat Theo Leenders aftreedt als lid van de kascommissie; dat moet zijn Jeroen Assen.

Voorts wordt opgemerkt dat in het verslag onder punt 10. staat vermeld dat Aart Karssen en Sjon Dekker zich bereid hebben verklaard om een clinic voor de jeugd te verzorgen; dat moet zijn Aard Weijers en Sjon Dekker.

Voor het overige zijn er geen op- of aanmerkingen op het verslag.

 

3.         mededelingen bestuur

 

Van de zijde van het bestuur zijn geen mededelingen

 

4.         jaarverslag

 

Onno doet in het kort verslag van het jaar 2009 en deelt mee dat in de Bidon de schriftelijke versie van het jaarverslag zal worden gepubliceerd (is inmiddels gebeurd).

 

5.         jaarrekening en verslag kascommissie

 

Wilfried deelt de balans en resultatenrekening rond over 2009 en geeft een toelichting bij verschillende posten. In het bijzonder merkt hij het volgende op;

- er is momenteel veel kleding op voorraad, hetgeen de hoge(re) post "voorraad kleding" op de balans verklaart t.o.v. 2008;

- de post "crediteuren" op de balans is hoger doordat kledingfacturen zijn verrekend met de sponsorbijdragen. Daarmee is in feite een voorschot genomen op de sponsorbijdrage van Condoor over 2010;

-  de hogere post "kledingkosten" op de resultatenrekening is het gevolg van meer verkochte kleding en wordt veroorzaakt doordat kleding tegen een lagere prijs wordt verkocht dan de inkoopprijs;

- de post "evenementen" is fors hoger uitgevallen dan begroot, doordat er in 2009 verschillende clinics zijn gehouden. Met name de clinics van Henk Lubberding, die overigens waren voorzien als lustrumactiviteit en waarvoor al gedeeltelijk was gereserveerd, hebben aan die post bijgedragen;

- de post voor het drukken van "de Bidon" is hoger uitgevallen dan verwacht, omdat de drukkosten verhoogd zijn. Bezien zal worden of die kosten niet weer wat gedrukt kunnen worden, bijvoorbeeld door De Bidon op een andere wijze te laten drukken;

- de post "sponsoring" was niet voorzien in de begroting. In 2009 heeft de club echter voor het eerst twee goede doelen evenementen gesponsord;

- de opbrengsten van de Omloop Flevoland zijn opnieuw fors hoger uitgevallen dan begroot. De verwachting is dat het evenement ook voor 2010 een behoorlijk bedrag zal opleveren.

- het resultaat is per saldo licht negatief uitgevallen. Hieraan is echter de eenmalig hoge post  "evenementen" debet.

 

Andre Egberts deelt namens de kascommissie mee dat de stukken genoegzaam zijn bevonden en dat zij Wilfried complimenteert voor de goede verzorging van de financiële administratie. Aan de penningmeester kan derhalve décharge worden verleend.

 

6.               evaluatie ATB seizoen

 

Alexander doet verslag.

Hij memoreert dat het seizoen is begonnen met het rondje Texel. Daarna zijn verschillende clinics geweest, verzorgd door resp. Henk Baars, Henk Lubberding,  Ingrid van der Vlist en Ramses Bekkink. Verder is vanuit de vereniging onder meer deelgenomen aan de ATB tocht in Borculo georganiseerd door de vereniging van Geert Ribbers. Veel tochten zijn echter afgelast vanwege de slechte weersomstandigheden.

 

Pauze

 

Na agendapunt 6. wordt de vergadering onderbroken voor de prijsuitreiking van de kilometervretercompetitie door Marc Timmer.
Marc deelt mee dat er door de deelnemers gezamenlijk zo'n 200.000 kilometer is gefietst, gemiddeld 5.000 kilometer per deelnemer.

De eerste drie in het klassement zijn geworden:

1. Frank Scheffer

2. Marc zelf

3. Rob van Zetten.

Voor alle deelnemers aan het klassement heeft Marc een leuke prijs meegenomen.  

 

7.         vooruitblik wegseizoen

 

Robert blikt vooruit.

- Hij deelt mee dat er voor het nieuwe seizoen door Marc verschillende nieuwe routes zijn ontwikkeld, die door Rob v.d. Heyden op de GPS zijn gezet. Die nieuwe routes, althans een aantal daarvan, zullen worden opgenomen in het schema voor het nieuwe seizoen.

- Dit seizoen zal op de woensdagavond weer worden gereden met een groep 4. Deze groep zal zo hard mogen rijden als zij wil/kan, maar is uitdrukkelijk geen "speedgroep". Ook voor deze groep geldt derhalve het motto: "samen uit, samen thuis".

- De bezetting aan teamcaptains is voor alle groepen en alle trainingsmomenten goed. Voor iedere groep zijn vier wegcaptains beschikbaar. Alleen voor de zondagmorgen is nog behoefte aan een teamcaptain voor groep 2.

- De Omloop Flevoland zal worden verreden op 5 juni 2010. De Provincie overweegt met haar subsidiëring van het evenement, een bedrag van € 2.000,-- per jaar, te stoppen vanaf 2011. Mogelijk dat de Rabobank dat gat zal kunnen opvullen; zij heeft kenbaar gemaakt actiever te willen sponsoren. Weliswaar loopt het sponsorcontract met de Rabobank af, maar er bestaat goede hoop dat de bank het contract wel zal willen verlengen.  

- Het rondje IJsselmeer is op verzoek weer terug op het programma. De ronde zal worden verreden in het weekend van 19/20 juni 2010.

- Er wordt aan gedacht om in het eerste weekend van september 2010 een tocht naar Engeland te organiseren. De plannen zullen echter nog nader geconcretiseerd moeten worden. Via de website zal de belangstelling voor deelname aan zo'n tocht gepeild worden.

 

8.         jeugdgroep

 

Michel doet het woord.

Hij deelt mee dat het idee is om eind mei/begin juni te starten met een aantal trainingen voor de jeugd (leeftijdscategorie van 10 tot 16 jaar) op de zaterdagen in het G-gebied.

Jon Bos, Aard Weijers en Sjon Dekker hebben zich al bereid verklaard om de trainingen te begeleiden. Met hen zal contact worden opgenomen om de trainingen verder gestalte te geven.

Afhankelijk van de opkomst en het enthousiasme onder de jeugd zal daarna bekeken worden of het opstarten van een jeugdgroep perspectief biedt.

 

9.         rondvraag

 

Rob van Zetten deelt mee dat hij de evenementen van TVZ mist op de tourkalender.

 

                                                                            Sluiting

                                           Niets meer aan de orde zijnd sluit Robert de vergadering


Ogenblik a.u.b. ...