2010, najaarsvergadering

                                                       Verslag van de najaarsvergadering d.d. 4 november 2010

aanwezige bestuursleden

Robert Duijvesteijn (vz), Wilfried Tolboom (penningm.), Onno Mulder (secr.), Alexander Veerman (lid), Albert de Jong (lid), Michel de Blom (lid)

aanwezige leden

Henk Los, Rinus de Vries, Andre Egberts, Michiel van Ramselaar, Max van Ramselaar, Peter Bouwman, Steven Scheffer, Ellen Koops, Jan van der Horst, Janine Stortelder (namens Fons), Aart Karssen, Stef Laarman, Marco van Elst, Eric Woltheus, Ronald Langstraat, Sjors Lodewijk, Frank Scheffer, Aard Weijers, Theo Leenders, Hans Dijkhuizen, Hans Kranendonk. Introducé:  A. Fedor.

presentatie Richard van Ameijden

Voorafgaand aan de ledenvergadering houdt de bekende wielerjournalist en -enthousiast Richard van Ameijden een voordracht met lichtbeelden over Mojacar en omgeving, de bestemming van de trainingsweek in het voorjaar van 2011. Het is een verwarmende voordracht in een verkillend seizoen. Voor degenen die van het voorjaar zullen gaan een leuke introductie die hen een idee geeft van wat ze die week kunnen verwachten en voor de anderen iets om de gedachten nog eens over te laten gaan; zal ik toch maar niet meegaan? 

 

1)         Opening

Robert opent (gewoontegetrouw) de vergadering en heet iedereen welkom.

 

2)         Verslag voorjaarsvergadering

Over het verslag zijn geen opmerkingen

 

3)         Mededelingen van het bestuur

Het bestuur heeft niets te melden.

 

4)         Contributie

De financiële situatie laat het nog steeds toe om de contributie niet te verhogen.

 

5)         Begroting 2011

Wilfried deelt de begroting 2011 en voorlopige winst en verliesrekening 2010 rond en licht deze toe. Hij merkt op dat de opbrengsten van de Omloop Flevoland het begrote bedrag wederom ver hebben overtroffen. De opbrengsten liggen ook iets hoger dan in 2009. Verklaring voor de  hoge opbrengsten is dat sponsoren voor een bedrag van ongeveer € 4.000,-- bijdragen aan de Omloop. Als die bijdragen mochten wegvallen zal deze pluspost dus vervallen.Er is in 2010 geen kleding ingekocht. Wel is op de balans voor 2010 een reservering voor kleding opgenomen.  Het te verwachten batig saldo over 2010 zal worden overgeboekt naar de reserve. De begroting voor 2011 is gelijk gehouden aan die voor 2010.

Aangaande de kleding deelt André Egberts mee dat er deze maand nog een passessie zal worden gehouden en dat hij daarna de kleding zal gaan bestellen. De broeken zullen voortaan bij Bio Racer worden besteld.

Wilfried deelt mee dat die kleding nog geboekt zal kunnen worden op het lopende jaar.

Marco van Elst vraagt n.a.v. de post drukwerk Bidon of de Bidon voortaan niet digitaal, op pdf formaat kan worden verstuurd, dat bespaart de drukkosten (€ 800,--).  

Robert deelt namens het bestuur mee dat dit voorstel in overweging zal worden genomen en dat het een punt is om in de voorjaarsvergadering op terug te komen. Een idee is wellicht om de Bidon eerst een keer zowel digitaal als op papier toe te sturen. Dan kan worden bezien of de digitale versie aanslaat. Onno merkt op dat het bindende element van een papieren versie misschien toch ook niet moet worden onderschat; de papieren Bidon is een fraai visitekaartje van de vereniging aan de leden. Over de inhoud van de Bidon wordt opgemerkt dat het leuk zou zijn als er artikelen in komen te staan die niet al eerder op de website hebben gestaan. Dan voegt het blad pas echt iets toe aan wat er al was.

 

6)         Benoeming kascommissie boekjaar 2010  

Theo Leenders treedt af en in zijn plaats wordt Eric Woltheus tot lid benoemd.

 

7)         Vacature bestuur

Robert deelt mee dat Krijn heeft besloten om terug te treden uit het bestuur. Krijn zelf is niet aanwezig, maar namens het bestuur bedankt Robert hem voor zijn inzet en werkzaamheden. Alexander neemt het webbeheer van Krijn over.

Belangstellenden voor het opvullen van de vacante bestuursplek worden uitgenodigd zich aan te melden.

 

8)         Evaluatie wegseizoen

Robert blikt terug en stelt vast dat het een goed seizoen is geweest. Regelmatig waren er op een trainingsrit meer dan 40 deelnemers. Ook de doelstelling van de 100.000 kilometer is dit jaar voor het eerst behaald en overschreden. Bij elkaar is er ruim 110.000 kilometer in clubverband gefietst. Met dank aan Marc Timmer en Rob van der Heyden zijn er het afgelopen seizoen een paar nieuwe ritten op de GPS gezet en als toertocht gereden. Voor nog weer nieuwe ritten houdt de vereniging zich aanbevolen. Ook de bezetting aan wegcaptains was het afgelopen seizoen voldoende.

Michel deelt mee dat er het afgelopen seizoen een verbeterslag is gemaakt in het functioneren van de wegcaptains, onder andere bereikt door het instellen van het wegcaptainsoverleg. Als gevolg van een miscommunicatie heeft het laatste overleg helaas geen doorgang gevonden.

Anjo Perdon deelt mee dat het tempo in groep1, maandagavond groep,  soms nog wat te hoog ligt voor nieuwe leden. Geopperd wordt verder om groepen te splitsen als die te groot worden.

 

9)         Stand van zaken jeugdgroep

Michel licht toe dat er voor de zomer drie proeftrainingen zijn geweest voor een jeugdgroep en dat die trainingen een grote opkomst hadden. Daarna is in de herfst de draad weer opgepakt en zijn de trainingen voortgezet. Er is een stabiele groep enthousiaste kinderen, zo'n 9 tot 11 per keer, met voldoende begeleiding. Acht kinderen hebben zich inmiddels ook als lid bij de vereniging aangemeld. Er is derhalve een kans dat het opzetten van een jeugdgroep zal slagen. Het plan is om in ieder geval tot 1 januari 2011 door te gaan met de trainingen en dan te bezien of er voldoende animo is om er mee door te gaan. Als die er is kan een jeugdafdeling worden opgezet. De bedoeling is om met de jeugd op de ATB te blijven fietsen, uit veiligheidsoverwegingen. Met een groep kinderen fietsen op wegen met verkeer schept toch extra risico's op ongevallen.  Er zijn momenteel voldoende begeleiders, maar extra begeleiders zijn altijd welkom. Michel doet derhalve een oproep aan degenen die als begeleider willen fungeren om zich aan te melden.

 

10)       Vooruitblik ATB seizoen

Inmiddels is het ATB seizoen gestart. Er zal echter ook een behoorlijke groep op de zondagochtend op de weg blijven fietsen. Vastgesteld wordt dat het ATB seizoen wat minder is geregeld dan het wegseizoen. Door verschillende strandraces in het begin van het seizoen waar een aantal ATB'ers aan deelnemen is de start van het seizoen dit jaar ook wat verbrokkeld. Verder is er momenteel geen vaste captain voor een tweede groep, zodat er vooralsnog in één groep zal worden gereden. We zullen zien hoe het seizoen zich verder ontwikkelt.

 

11)       Rondvraag

Er is niets voor de rondvraag

 

                                                                                                        Sluiting

                                                                                       Robert sluit de vergadering 


Ogenblik a.u.b. ...