notulen ALV 17-3-2011

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable{mso-style-parent:"";font-size:10.0pt;font-family:"Times New Roman";}

                           Verslag van devoorjaarsvergadering d.d. 17 maart 2011

 

aanwezigebestuursleden

 

Robert Duijvesteijn (vz.), Wilfried Tolboom (penningm.),Onno Mulder (secr. en verslag), Albert de Jong (lid).

 

aanwezige leden

 

Aart Weijers, Theo Leenders, Sjon Dekker, Gert Bruggeman,Ronald Langstraat, Sjors Lodewijk, Henry Doornekamp, Marc Timmer, EricWoltheus, Paul v.d. Brug, Peter Bouwman, Jeroen Assen, Hans Dijkhuizen

 

1.         opening

 Robert opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

 2.         verslag najaarsvergadering

 Over het verslag zijn geen opmerkingen.

3.         mededelingen van het bestuur

Robert deelt mee dat de zustervereniging uit Almere insamenwerking met een aantal andere Almeerse sportverenigingen bezig is met deontwikkeling van een "bike park" op een voormalige vuilstort. Het isde bedoeling om in dat park zowel een ATB- als een wegtraject aan te leggen methoogteverschillen.

 4.         jaarverslag

 Onno licht een aantal "highlights" uit zijn jaarverslag en deelt mee dat het volledige jaarverslag zal worden afgedrukt inde komende Bidon.

 5a.       jaarrekening

Wilfried deelt de balans en de resultatenrekening over 2010rond en geeft een toelichting bij enkele posten. Zijn toelichting betreft inhet bijzonder de volgende aspecten:

 - het positiefresultaat over 2010 bedraagt € 2.148,--. Belangrijk daarin is opnieuw deopbrengst van de Omloop Flevoland, € 3.813,50;

- in de balans is een reservering van € 1.220,-- opgenomenvoor kleding; in 2010 is namelijk geen kleding aangeschaft, maar dat zal in2011 wel gebeuren.

Wilfried deelt mee dat er budget is voor verwezenlijking vanideeën. Wie ideeën heeft wordt derhalve uitgenodigd ze te melden.

Namens het bestuur stelt Wilfried de vergadering voorts voorom het batig saldo over 2010 te bestemmen voor de jeugd. In de eerste plaats omdaarmee een kledingpool te financieren; de bedoeling is dat jeugdledenclubkleding in bruikleen krijgen. Daarnaast kan met het geld voor de jeugd een nog nader tebepalen evenement worden georganiseerd en bekostigd. De vergadering stemt ermee in om de opbrengst over 2010 tebestemmen voor de jeugd.

Wilfried deelt mee dat de kascommissie 2 aanbevelingen heeftgedaan, welke hij heeft  overgenomen:

a) sinds 2009 is het bestuur vrijgesteld van contributie. Dekascommissie heeft aanbevolen om die contributies te boeken als bestuurskosten;

b) de kascommissie heeft voorgesteld om de facturen latenaftekenen door degene die de factuur ontvangt. Deze stelt de factuur vervolgenster hand aan de penningmeester, die de factuur vervolgens administratiefverwerkt.

 5b.       verslag kascommissie

Eric Woltheus voert het woord namens de kascommissie.Hij deelt mee dat de administratie picco bello is bevonden.Vragen die er waren zijn beantwoord. De commissie heeft dejaarrekening derhalve goedgekeurd en ondertekend.

 6.         evaluatie ATB seizoen

Robert stelt vast dat groep 2 op de ATB het afgelopenseizoen niet op gang is gekomen. Daar staat tegenover dat er afgelopen winterwel een grote groep is blijven doorfietsen op de racefiets. Groep 3 heeft inverschillende samenstellingen deelgenomen aan diverse evenementen, in hetbijzonder verschillende strandraces, waaronder die van Hoek van Holland naarDen Helder. De reguliere ritten waren het afgelopen seizoen daardoor watonregelmatig.  

7.         vooruitblik wegseizoen

Robert deelt mee dat er zich voor het komende wegseizoenvoldoende wegcaptains hebben aangemeld. Het is de bedoeling om door hetaanpassen van het tempo de doorstroming tussen de verschillendesnelheidsgroepen te verbeteren; rijden er "overstappers" mee dandient daarmee extra rekening te worden gehouden bij het bepalen van hetgroepstempo.

Op het programma van het nieuwe seizoen staan een aantalnieuwe ritten. Eén keer per maand zal er een langere clubrit wordengereden, met een vervroegd vertrek om 08.00 uur.

Bedoeling is om begin september een extra lange rit teondernemen naar de Posbank.

De omloop Flevoland zal worden gehouden op 4 juni. 

Marc vraagt aandacht voor het sturen. Menig lid isonvoldoende stuurvaardig en dat leidt nog weleens tot gevaarlijke situaties.Marc biedt daarom aan om de eerste twee woensdagavonden van het wegseizoen"stuurclinics" te geven. Zijn aanbod wordt graag aanvaard.    

8.         stand van zaken jeugdgroep

Robert deelt mee dat de jeugdgroep goed draait. Er zijn al ritten geweest met meer dan 16 deelnemers. Het is de bedoeling om in het zomerseizoen naast dezaterdagochtend ook op de woensdagavond te gaan rijden met de jeugd.

9.         rondvraag

Theo vraagt of er een vaste plaats kan komen voor de GPS. Robert antwoordt dat die vaste plaats er in beginsel al is,namelijk bij hem. Verder ligt er een GPS vast bij Sjon Dekker.

Jeroen vraagt of de Bidon wellicht in zwart-wit kan wordenafgedrukt, om zo de kosten ervan te beperken. Albert antwoordt dat ook dat zal worden meegenomen bij hetonderzoeken van de mogelijkheden om de drukkosten van de Bidon te verlagen.

Eric Woltheus vraagt om meer informatie op de website te plaatsen.   

                                         Sluiting

                               Robert sluit devergadering


Ogenblik a.u.b. ...