best. verg. 26-01-2012

  verslag van de bestuursvergadering van 26 januari 2012
 
 
aanwezig: Robert, Wilfried, Albert, Michel en Onno (verslag)
gast:  Ellen v.d. Ham
 
 
1. opening
Robert opent

2a. Notulen
 
Geen opmerkingen
 
2b. Actielijst
 
De actielijst wordt doorgenomen.
Onno deelt mee dat hij via een e-mail onder de leden heeft geïnventariseerd wie er in het bezit zijn van een EHBO diploma o.i.d.
Een aantal leden heeft positief gereageerd op de e-mail: Ellen v.d. Ham, Rinus de Vries en Marleen Boswinkel. Daarnaast weet Onno van een aantal andere leden dat ze in het bezit zijn van een EHBO diploma; Stef Laarman en Ger Stevens.
Besloten wordt geen verdere actie te ondernemen; in geval van nood dient altijd 1-1-2 gebeld te worden en die kunnen zonodig advies geven over hoe te handelen.
Sponsoring komt hierna onder 6. nog aan bod.

3. Ingekomen stukken

Onno deelt mee dat er op vrijdagavond 2 maart 2012 een overleg is met de gemeente over jeugdsport. Onno en Michel zullen daar heen gaan. 

4. Voorbespreking wegseizoen

 
Dit punt wordt meegenomen onder punt 5.

5. Invulling commissiestructuur

In de najaarsvergadering van 10 november 2011 is het voorstel van Robert om verschillende commissies in te gaan richten goedgekeurd. Ellen v.d. Ham heeft op basis van het voorstel van Robert een organogram gemaakt, waarin de verschillende in te stellen commissies zijn opgenomen waar mogelijk al van namen zijn voorzien.
Het organogram van Ellen wordt besproken.
(De aangepaste versie van het organogram op basis van de bespreking is inmiddels door Robert al aan de overige bestuursleden toegezonden en is aan dit verslag gehecht).
Aan de toercommissie zal het voorbereiden van het wegseizoen, inclusief het aanzoeken van teamcaptains, worden overgelaten. 
 
6. Stand van zaken sponsoring
 
Het sponsorcontract met Condoor loopt eind van dit jaar af.
Albert gaat samen met Alexander contact leggen met Condoor om te spreken over verlenging. Henk Kippersluis heeft kenbaar gemaakt ook geinteresseerd te zijn in (sub)sponsoring.

7. wvttk en rondvraag


Voorafgaand aan de vergadering heeft Onno een e-mail ontvangen van Alexander over (onder meer) een clinic van Richard van Ameijden op 11 maart 2012.
Alexander stelt voor dat de club de clinickosten van € 300,-- voor haar rekening neemt.
Dat voorstel is akkoord.

N.a.v. een door Michel ingebracht punt wordt besloten dat jeugdbegeleiders die geen lid zijn van de vereniging gratis lid kunnen worden van de vereniging en dat zij dan een verenigingsshirt in bruikleen zullen krijgen. De kosten van e.e.a. zullen worden voldaan uit het jeugdbudget.

Michel wil contact opnemen met de gemeente om zijn plan te bespreken voor een fietsterrein voor de jeugd op het middengedeelte van de ijsbaan. Hij heeft dat elders gezien en daar voorziet het in een behoefte.
Michel wil bij het Stalen Ros een fietsonderhoudsclinic voor de jeugd organiseren. 
 
Opstartdatum actie uitvoerder status opmerking
29 september 2011 Besprekingen met sponsoren over verlengingen Albert en Alexander In voorbereiding  
26 januari 2012 Fietsterrein voor de jeugd Michel In voorbereiding  
26 januari 2012 fietsonderhoudsclinic Michel In voorbereiding  
         
         


Ogenblik a.u.b. ...