2011, najaar 10 november

                                                     Verslag van de najaarsvergadering d.d. 10 november 2011
 

aanwezige bestuursleden
Robert Duijvesteijn (vz.), Wilfied Tolboom (penningm.), Onno Mulder (secr. en verslag), Michel de Blom (lid)

aanwezige leden

Hans Dijkhuizen, Wim van der Es, Jan de Jong, Jan van der Horst, Janine Stortelder, Roy van Gool, Paul v.d. Brug, Ellen van der Ham, Andre van Til, Peter Bouwman, Jeroen Assen, Ronald Langstraat, Aard Weijers.


1. Opening


Robert opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom

2. Verslag voorjaarsvergadering


Over het verslag zijn geen opmerkingen

3. Mededelingen van het bestuur


Robert deelt mee dat er is gesproken met Bio-Racer over de (te) late uitlevering van kleding in het afgelopen jaar.
De afspraak is gemaakt dat als de kleding voor 1 januari is besteld, de kleding begin maart zal worden geleverd. Op de website staat het formulier waarmee kleding kan worden besteld.
Verder zal er het komende seizoen meer op worden toegezien dat iedereen ook zoveel mogelijk in clubkleding rijdt; dat is een verplichting van ons als vereniging naar de sponsoren.

4. Contributie


Onno deelt mee dat vanwege de rooskleurige financiële situatie de contributie gelijk kan blijven. Wel worden de afdrachten aan de NTFU steeds hoger, met name vanwege de telkens stijgende premie voor de fietsverzekering. Van de contributie blijft dus wel steeds minder over voor de vereniging.

5. Begroting 2012


Wilfried deelt de begroting voor 2012 rond. Op die begroting licht hij het volgende toe;
- een belangrijk verschil met de begroting over 2011 is dat het budget voor de jeugd aanmerkelijk is verruimd, van € 100,-- naar € 1.100,--. Dit hangt samen met de sterke groei van de jeugdafdeling. Het geld voor die verruiming is weggehaald bij de post evenementen. Omdat de evenementen voor een belangrijk deel worden gesponsord, wordt daar minder aan uitgegeven dan wordt begroot,
- de kosten voor GPS apparatuur zijn de afgelopen jaren verlaagd, omdat aanschaf van dergelijke apparatuur door de vereniging niet meer nodig is, nu veel leden zelf al een GPS hebben,
- de Omloop Flevoland is ingeboekt voor een opbrengst van € 750,--. Alles dat de Omloop meer mocht opbrengen is meegenomen en kan worden gebruikt voor "leuke dingen",
- het eigen vermogen van de vereniging bedraagt thans € 8.000,--.
De vergadering keurt de begroting goed.

6. Benoeming kascommissie boekjaar 2011

 
Andre Egberts treedt af als lid van kascommissie. Eric Woltheus blijft nog een jaar op zijn post. In de plaats van Andre wordt Wim van Es benoemd.

7. Bestuursverkiezing
   

Albert de Jong treedt conform het rooster van aftreden af als lid van het bestuur, maar wordt door de vergadering bij acclamatie herbenoemd.
Alexander Veerman treedt eveneens conform het rooster van aftreden af als lid van het bestuur. Alexander heeft zich niet herkiesbaar gesteld, zodat er in het bestuur een vacature is ontstaan. Robert nodigt iedereen die belangstelling heeft voor een bestuursfunctie uit om zich te melden bij het bestuur.

8. Bestuursvoorstellen


8.1 Het eerste voorstel van het bestuur dat wordt behandeld is een voorstel, op initiatief van Robert, om een aantal commissie in te richten. Het bestuur licht toe dat het doel daarvan drieledig is; commissies kunnen het bestuur ontlasten, zij hebben de mogelijkheid om nieuwe initiatieven te ontwikkelen en de betrokkenheid van de leden bij de vereniging wordt vergroot.
Het bestuur stelt voor om de volgende commissies in te richten;
- redactiecommissie
- kledingcommissie
- commissie Omloop Flevoland
- jeugdcommissie
- PR- en Sponsorcommissie
- Toercommissie
- ATB commissie
Voor een aantal van deze commissies geldt dat zij ook nu al bestaan, maar dat zij, in ieder geval in sommige gevallen, wel weer een impuls kunnen gebruiken, terwijl een aantal commissies nieuw zijn.
Het voorstel tot het inrichten van verschillende commissies wordt door de vergadering aanvaard. Het bestuur deelt mee dat zij zich nu bezig zal gaan houden met het bemensen van de commissies. Belangstellenden worden uitgenodigd zich bij het bestuur te melden.
Jeroen Assen deelt mee dat hij wel in de kleding- of toercommissie wil.
Aard Weijers laat weten wel belangstelling te hebben voor de toercommissie. 

8.2 Het tweede bestuursvoorstel dat wordt behandeld is het voorstel dat in plaats van individuele sponsoring van deelnemers aan goede doelen evenementen, de ALV (op voorstel van het bestuur) jaarlijks een goed doel (met een fietsevenement kiest) kiest, waaraan de vereniging een door de ALV te bepalen bedrag zal doneren.
Het voorstel wordt door de vergadering aangenomen, waarbij wordt aangegeven dat een doel dat wortels heeft met Zeewolde en/of berust op lokale initiatieven de voorkeur heeft.
Het bestuur deelt mee dat zij op de voorjaarsvergadering van 2013 zal komen met een voorstel.

9. Evaluatie wegseizoen en vooruitblik winterseizoen


Michel deelt mee dat de jeugdgroep een groot succes is. Inmiddels bestaat de groep al uit 26 kinderen in de leeftijd tussen 8 en 16 jaar. De begeleiding wordt gevormd door drie trainers, twee reservetrainers en ondersteuning van verschillende ouders. Er is van de zomer een jeugd ATB evenement georganiseerd voor de eigen groep en de jeugdleden van omliggende verenigingen. Het was een geslaagd evenement met zo'n 100 deelnemers.
Robert deelt mee dat het ook voor de volwassenen afdeling een goed jaar is geweest. Er zijn dit jaar weer meer verenigingskilometers gereden dan vorig jaar en ook de opkomst was hoger. Probleem blijft wel het rijden van groep 3; de groep wordt nog te vaak uit elkaar getrokken. Onno deelt mee dat hij daar voor de komende Bidon ook een stukje over heeft geschreven.
De deelname aan de ATB tochten was ook goed te noemen.

10. Rondvraag


Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

          
                                                                           Sluiting
                                                              Robert sluit de vergadering
 


Ogenblik a.u.b. ...