ALV

                                                             Verslag van de voorjaarsvergadering d.d. 29 maart 2012
 
aanwezige bestuursleden
Robert Duijvestijn (vz.), Wilfried Tolboom (penningm.), Onno Mulder (secr. en verslag), Albert de Jong (lid).
aanwezige leden
Marleen Boswinkel, Hans Dijkuizen, Ronald Langstraat, Peter Bouwman, Henk Kippersluis, Rik Kouman, Sjon Dekker, Rinus de Vries, Arius Bom, Sjors Lodewijk, Jan de Jong, Martin van Zijl, Aard Weijers, Jeroen Assen, Janine Stortelder, Jan v.d. Horst, Fons Stortelder, Hans Kapelle, Paul v.d. Brug, André Egberts, Eric Woltheus, Alexander Veerman.

1. Opening
 

Robert opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.

2. Verslag najaarsvergadering

Over het verslag zijn geen opmerkingen

3. Mededelingen van het bestuur

Er zijn geen mededelingen, andere dan die welke bij de volgende agendapunten nog aan de orde zullen komen.

4. Jaarverslag

Onno geeft een samenvatting van het jaarverslag en deelt mee dat het volledige jaarverslag zal worden afgedrukt in de komende Bidon.

5.  Jaarrekening en verslag kascommissie


jaarrekening


Wilfried deelt de jaarrekening rond en licht deze toe.
Hij deelt mee, samengevat:
t.a.v. de resultatenrekening 2011
-   2011 is afgesloten met een positief resultaat van € 1.686,07;
-   voor 2012 zal geen subsidie meer worden ontvangen van de Provincie Flevoland voor   de Omloop Flevoland. Dat zal € 1.500,-- aan inkomsten schelen;
-  er is een bedrag van € 1.743,-- uitgegeven voor de jeugd. Gereserveerd was € 2.000,--.   De uitgaven zijn hoofdzakelijk gedaan voor de aanschaf van de kledingpakketten die   de jeugdleden in bruikleen krijgen;
t.a.v. de balans
-  de post "voorraad kleding" is sterk toegenomen. De bedoeling daarvan is dat er voor iedereen kleding beschikbaar is;  
 -  de post "overige schulden en overlopende passiva" valt hoog uit, maar dat komt   omdat Condoor haar sponsorbijdrage voor 2012 al heeft voldaan in 2011.

verslag kascommissie


Eric Woltheus deelt namens de kascommissie mee dat zij de boekhouding in orde heeft bevonden en daarin geen onjuistheden heeft aangetroffen.

5a. Contributie

Het bestuur stelt voor om de contributie voor het eerste jaar van het lidmaatschap te verhogen naar € 70,--. Voor dat bedrag krijgt het nieuwe lid dan tevens een shirt met korte mouwen en een korte broek. Naar aanleiding van een opmerking van Marc Timmer deelt Robert mee dat in het voorstel zoals dat is opgenomen in de uitnodiging voor deze vergadering staat dat het nieuwe lid ook nog een shirt met lange mouwen krijgt, maar dat dit onjuist is; Marc heeft terecht opgemerkt dat in dat geval de contributie voor het nieuwe lid in feite nog lager zou uitvallen dan dat van een bestaand lid.
De contributie voor de bestaande leden kan gehandhaafd blijven.
Het voorstel wordt door de vergadering aangenomen.

5b. Bepaling goede doel

Het bestuur stelt voor om als goed doel voor dit jaar aan te wijzen het Toon Hermans Huis in Zeewolde. De vergadering stemt daarmee in.
Aard Weijers stelt voor om het goede doel te koppelen aan de Omloop Flevoland.  
Wilfried deelt mee dat dit niet kan zonder instemming van de andere organiserende verenigingen. Wel is het de bedoeling om het te besteden bedrag te koppelen aan de opbrengst van de Omloop Flevoland en dat die opbrengst nog afgewacht dient te worden.

6. Commissiestructuur

Robert brengt in herinnering dat tijdens de najaarsvergadering 2011 het voorstel van het bestuur is aanvaard om een aantal commissies in te richten, met als doel om het bestuur te ontlasten, nieuwe initiatieven te kunnen ontwikkelen en de betrokkenheid van de leden bij de vereniging te vergroten. Hij deelt mee dat in vervolg daarop inmiddels de toercommissie (Ellen v.d. Ham, Jeroen Assen en Aard Weijers), de ATB commissie (Michiel van Ramselaar, Sjors Lodewijk en Eric Woltheus), de redactiecommissie (Jan de Jong en Albert de Jong), de kledingcommissie (Robert Duijvestijn en André Egberts), de PR-/sponsorcommissie (Albert de Jong en Alexander Veerman)  zijn ingevuld, met dien verstande dat de toercommissie en de ATB commissie vanwege vacatures in het bestuur nog geen contactpersoon in het bestuur hebben.
Momenteel is er nog een vacature in de commissie Omloop Flevoland (Albert de Jong, André Egberts en ?) en zal de jeugdcommissie nog ingevuld gaan worden.

7. Evaluatie ATB seizoen

Robert constateert dat veel leden de afgelopen winter op de een of andere manier hebben doorgefietst; op de ATB in het bos, op de racefiets over de weg, of op de hybride over de fietspaden. De diversiteit aan mogelijkheden om in de winter te blijven fietsen voorziet duidelijk in een behoefte.

8. Vooruitblik wegseizoen

Jeroen Assen deelt namens de toercommissie mee dat de commissie de organisatie van de clubritten inmiddels heeft overgenomen van het bestuur. Er zal één keer per week een mail worden verstuurd waarin alle ritten van de komende week zullen worden opgenomen. De commissie zal de categorie "aanbevolen ritten" nader gaan invullen en het ligt in de bedoeling om een fietsweekend te gaan organiseren. De toercommissie staat nadrukkelijk open voor suggesties en input van de leden.

9. Ontwikkelingen jeugdgroep

Robert deelt mee dat de jeugdgroep zich nog steeds goed ontwikkelt en inmiddels bestaat uit zo'n 25 jongeren.
Onno deelt mee dat Michel de Blom voor al zijn inspanningen voor de jeugdgroep door het bestuur is voorgedragen als vrijwilliger van het jaar 2011 van de gemeente Zeewolde, maar dat hij tijdens de gemeentelijke verkiezing dit voorjaar helaas niet is uitverkoren, hoe zeer dat ook verdiend zou zijn geweest.  
Marc Timmer merkt op dat hij de indruk heeft dat er in de winter teveel wordt stilgestaan met de jeugdgroep.
André Egberts deelt mee dat hem is gebleken dat de jeugd vaak grotere kleding nodig heeft dan voor hen is ingekocht. 

10. Rondvraag

- Marc Timmer vraagt er aandacht voor dat er soms in zulke grote groepen wordt gereden dat  de veiligheid in het gedrang komt. Hij wijst er in dat verband op dat in België groepen van meer dan 10 personen verboden zijn. Hij dringt er opnieuw op aan dat er in de bebouwde kom voorzichtig en niet te hard gereden dient te worden.
- Theo Leenders verzoekt om er bij de organisatie van de Omloop Flevoland op aan te dringen om nieuwe informatieborden aan te schaffen. Het gaat dan met name om de borden die de routesplitsingen aangeven. De huidige scheppen nogal eens verwarring.

                                                                                Sluiting
                                                  Niets meer aan de orde zijnde sluit Robert de vergadering   
   


Ogenblik a.u.b. ...