Verslag ALV WTC Zeewolde 31 maart 2016

Verslag

ALV WTC Zeewolde 

Datum: 31 maart 2016

Locatie: kantine Condoor Zeewolde

 

Aanwezig: Aart Weijers, Jan van der Horst, Fons Stortelder, Jeanine Stortelder, Robert Duijvestijn, Albert de Jong, Sjon Dekker, Henk Kippersluis, Ronald Langstraat, Rinus de Vries, Peter Bouwman, Rik Koumans, Arius Bom, Theo Leenders, Hans Dijkhuizen, Marc Timmer, Eric Wolheus, Gudo van Werkhoven, Jeroen Assen, Sjors Lodewijk , Ger Stevens, Hans Kranendonk (voorzitter).

Aanwezig tegen het einde van de vergadering: Michel de Blom.

 

Met kennisgeving afwezig: Ad Verstraete, Martin van Zijl, Lisa van Asselt, Marco van Asselt.

 

 1. welkom en opening

  Voorzitter opent om 20.05 de vergadering en heet een ieder welkom op de vergadering.  Speciaal welkom voor Jan van der Horst die in de week voorafgaand aan de vergadering een zoon verloor bij een tragisch ongeval.

 2. Ingekomen stukken

  Er zijn geen ingekomen stukken

 3. Notulen najaarsledenvergadering 12 november 2015

  De notulen van de najaarsledenvergadering die op de website van WTC staan worden door de aanwezigen goedgekeurd. Er zijn geen op of aanmerkingen

 4. Vacature secretaris

  Onze secretaris,  Hans Lems,  is er mee gestopt. Hij wilde zich inzetten voor een organisatie die meer maatschappelijk bezig is.  De voorzitter betreurt het besluit van Hans, maar bedankt hem niettemin voor wat hij voor de WTC gedaan heeft. Als bestuur zijn we dus op zoek naar een vervanger, de voorzitter doet het er nu bij maar dit is niet te combineren. Voorzitter doet dan ook een oproep voor kandidaten om de vacature in te vullen.

 5. Financiën

  De penningmeester behandelt de jaarrekening 2015, deze wordt gekenmerkt door een zuinig beleid. Er is een positieve balans en de algemene reserve neemt mondjesmaat toe. Er is helaas veel vertraging ontstaan bij het factureren van clubkleding.

  Vanwege het stoppen van de omloop Flevoland zijn de reserves van de omloop verdeeld over de vier verenigingen in Flevoland. Altius is er ook bijgekomen als sponsor.

  Marc Timmer vindt het niet verstandig dat er zo laat gefactureerd is  (kleding, contributie etc.).  Penningmeester is het daarmee in beginsel eens maar geeft als reden dat we over moesten gaan naar IBAN en naar het europese incasso systeem Sepa, dit heeft veel extra tijd gekost. Verder speelde mee de drukte van zijn eigen bedrijf en uiteraard de wisseling van penningmeester. Achterstanden zijn nu zo goed als ingelopen. De penningmeester is voornemens dit jaar in april de contributie te incasseren.

  Er is nog geen duidelijkheid hoe om te gaan met het anders factureren van de contributie door de NTFU.  Het lidmaatschap liep altijd van april tot april, wordt nu januari tot januari.  We betalen als vereniging dus eenmalig een periode van drie maanden dubbele contributie.  Sjors Lodewijks zal dit bij een volgende vergadering van NTFU aan de kaak stellen. Voorzitter wil hier niet te veel energie in steken: alleen werk van maken als we met andere clubs kunnen optrekken die ook bezwaar willen maken.

   

  Marc Timmer wil zitting nemen in de kascontrolecommissie. Martin van Zijl is al lid van deze commissie.

   

 6. Commissieverslagen
  1. Jeugd

   Gudo heeft het van Michel overgenomen. Gudo gaat twee keer per maand het bos in met de jeugd. De jeugd wordt altijd een gevarieerd programma aangeboden met in principe twee hoofdthema’ s:  spel / techniek en conditietraining.  Er wordt gekeken of we wellicht samen kunnen gaan werken met vereniging in Harderwijk. Uitdaging is om jeugd enthousiast te houden. Dit is te realiseren met gediplomeerde trainers die e.e.a. weten over te brengen en uiteraard weten wat fietsen op een ATB inhoudt.

   Gudo gaat nog nadenken over doorstromen van jeugd naar senioren, hij heeft hier al globale ideeën over.

  2. ATB

   De clinic die we als commissie wilden organiseren hebben we wegens geringe deelname afgezegd, slechts 1 persoon had zich opgegeven. In het najaar van 2016 gaan we het opnieuw proberen, wellicht in combinatie met een vereniging in Nijkerk die een opstart cursus in het programma hebben. Een groep vrijwilligers (van WTC, AVZ en TVZ) heeft onder leiding van Sjors drie dagen gewerkt aan het opknappen van de ATB-route in het Horsterwold.  We praten met Staatsbosbeheer en de Gemeente over het in stand houden van de route.

  3. Toercommissie

   Afgelopen winter is drie keer een baanclinic op de wielerbaan in Amsterdam georganiseerd. De clinics werden goed bezocht en gaan zeker ook in de komende winter weer georganiseerd worden. Financiëel spelen we waarschijnlijk quitte (de vereniging stond garant voor de baanhuur, maar hoeft dus naar het zich laat aanzien niets bij te dragen).

   De toerkalender 2016 is opgemaakt.  Er is zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de verschillende groepen en voor alle duidelijkheid, de afstanden/routes zijn richtlijnen en geen wetten.

   Groep 2 heeft al aangegeven dat enkele avondritten te lang zijn, met name de  ritten boven 80 km. De toercommissie zal v.w.b. de avondritten voor groep 2 een correctie doorvoeren. Voorzitter geeft aan dat we met name op de maandag aandacht moeten schenken aan nieuwe leden, waaronder hopelijk ook dames.  Daarom heeft hij ook een tiental leden benaderd om wegcaptain te worden. Helaas tot op heden te weinig respons om een goede pool te maken.

   Het is mogelijk om met de avondritten van TVZ mee te fietsen, in WTC clubkleding en op eigen risico. Andersom is natuurlijk ook mogelijk, in principe zouden we op jaarbasis circa een kwart van de ritten met elkaar kunnen meefietsen. Deelname aan het wederzijds meefietsen vanaf 18 jaar.

  4. Evenementen

   In het weekend van 10 en 11 juni gaan we als vereniging naar het Doevehuis in de Weerribben. Op zaterdag en zondag fietsen voor de verschillende snelheidsgroepen en op zaterdagavond een gezellige BBQ.

   De locatie is afgehuurd van vrijdag tot en met zondag, de mogelijkheid bestaat natuurlijk om een gedeelte van het programma aanwezig te zijn. Ger doet een beroep op de leden om zich op te geven voor dit weekend.

  5. Kleding

   Er kan weer kleding besteld worden, gebruik daarvoor de formulieren die te vinden zijn op de website. Nieuwe kleding krijgt het logo van Altius (zodra dat is doorgegeven) in plaats  van dat van Nu-Swift.  Er is overigens nog een kleine voorraad aan kleding bij Westerlaken.

  6. Redactie

   We zijn bezig om de website beter leesbaar te maken voor de smartphone. De kopij voor het papieren clubblad de bidon werd altijd verzorgd door de secretaris. Nu we geen secretaris hebben is niet zeker dat we een voorjaarsbidon kunnen laten veschijnen.

    

 7. Wat verder nog ter tafel komt

  Dit jaar bestaat onze sponsor Westerlaken 20 jaar, de vereniging zal hier aandacht aan schenken.

  In de vergadering wordt afscheid genomen van Michel Blom, het bestuur bedankt hem voor zijn verdienste voor met name de jeugd.

  De volgende personen krijgen een bokaal voor het bereiken van de respectabele afstand van 40.000 km: Fons Stortelder, Janine Stortelder en Hans Dijkhuizen.

  Marc Timmer en Rinus de Vries krijgen een plaatje voor op hun bokaal i.v.m. het bereiken van de 80.000 km.

 8. Sluiting

Om 21.45 uur sluit de voorzitter de vergadering een bedankt een ieder voor zijn/haar inbreng.

 

 


Ogenblik a.u.b. ...