Verslag ALV WTC Zeewolde 15 november 2017

Verslag: ALV WTC Zeewolde
Datum: 15 november 2017
Locatie: kantine Condoor Zeewolde

Aanwezig: Hans Kranendonk (vz), Fons Stortelder (secr), Eric Woltheus (penn), Rene Steunenberg, Arius Bom, Janine Stortelder, Sjors Lodewijk, Martin van Zijl, Willem van Voorst, Marcel Veenstra, Joop Kok, Marja Kok, Jan van Velthoven, Leo Kluifhooft, Hans Dijkhuizen, Sven Honig, Peter Bouwman, Jaap Mulder, Aard Weijers, Henk Kippersluis, Jeroen de Boeg, Dave Calis, Michiel van Ramselaar, Ronald Langstraat, Jeroen van Kats, Rik Koumans

Met kennisgeving afwezig: Jan Willem Schlotter, Stef Laarman, Rinus de Vries, Sander van de Water, Jan van der Horst, Ruud Kruizinga, Jeroen van Assen, Ger Stevens, Marianne Dobber

1. Welkom en opening
· Hans opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hans deelt mee dat de vergadering pauze houdt gelijktijdig met de (rumoerige) schaftperiode van de medewerkers van Condoor.

2. Ingekomen stukken
· Afzegging ontvangen van: Zie bovenaan dit verslag

3. Mededelingen voorzitter/secretaris

· Geen bijzonderheden

4. Notulen vorige ledenvergadering, d.d. 22 maart 2017
· Geen opmerkingen, verslag wordt vastgesteld

5. Bestuurswisseling en herverdeling bestuurstaken.
· Omdat Eric Woltheus wegens drukke werkzaamheden in het begin van het jaar de inning van de clubcontributie niet kon uitvoeren werd dit de laatste jaren pas in september of oktober gedaan. Omdat dit ongewenst is gaat Hans Kranendonk Eric helpen bij de facturering en de incasso van de contributie en de clubkleding. Zo hoopt het bestuur dat de incasso's voortaan voor aanvang van het zomerseizoen worden geïncasseerd en de kleding kort nadat deze is geleverd.
· Omdat Hans het dan wel erg druk krijgt neemt René Steunenberg aantal taken van hem over.

6. Communicatie en PR
· De bidon wordt niet meer uitgegeven. Wel komt er een flyer, die wordt uitgezet via Westerlaken, sportscholen etc. René Steunenberg vraagt toestemming voor gebruik van foto's. Iedereen gaat hiermee akkoord waarna Rene toezegd dat de
flyer voor aanvang van het zomerseizoen gereed zal zijn.

7. Commissieverslagen
a. Toercommissie
· Hans Kranendonk heeft de leden van groep 2 benaderd om te brainstormen zodat de afname van het aantal deelnemers stopt. Onderstaande punten zullen nagestreefd worden:

o Maximale snelheid 27 km en afstand maximaal 55 km op de avond van de langste dag
o De langzaamsten bepalen het tempo, niet de snelsten
o Gezelligheid gaat boven presteren, zeker op zondag morgen
o Nieuwe leden werven: via groep 1 kunnen die dan doorgroeien naar groep 2 zonder dat ze worden afgeschrikt door de afstand of de snelheid.
o Altijd starten met groep 2, ook als er maar 2 of 3 van groep aanwezig zijn. Kijken of er mensen van groep 3 een keertje rustig aan willen doen
o Algemene regel is: samen uit, samen thuis
o Nieuwe leden goed opvangen, duidelijkheid verschaffen bij de start over groepsindeling/snelheid/afstand

b. Voorgesteld wordt een (soort van) wegkapitein in te voeren en deze te voorzien van een hesje (met opschrift) oid.

c. Voorgesteld wordt om ook in de winter een (race) groep 2 (analoog aan de racegroep 3 / 4) te formeren naast de al bestaande hybride groep. Verwacht wordt dat de belangstelling hiervoor te klein is en de groep daardoor niet levensvatbaar is.

d. ATB commissie
· ATB prestatie groep kent 17 leden die onderling afspraken maakt.
· ATB recreatie groep kent 13 leden en vertrekt op zondag om 9:00uur vanaf de parkeerplaats van de trimbaan in Harderwijk
· De overeenkomst betreffende de MTB route is nog steeds onderwerp van gesprek omdat de verenigingen volgens de voorgestelde overeenkomst aansprakelijk kunnen worden gesteld. Onderzocht wordt of dit op een andere manier, via een op te richten stichting gezamenlijk met de TVZ, geregeld kan worden. Die stichting kan zich dan verzekeren tegen aansprakelijkheid en subsidie/sponsoring proberen binnen te halen. WTC en TVZ willen eenmalig de oprichtingskosten (notaris) van de stichting voor hun rekening nemen. Hopelijk kan eea in 2018 geregeld worden waarna na de " Grote Kap" in 2019 een nieuwe route kan worden aangelegd.
· De MTB tocht " Fiets de boswachter eruit" was weer een succes. Er hebben ook 19 jeugdleden meegedaan welk de plaatsen 2 t/m 19 bezetten. De winnaar was een jongen uit Putten die Nederlands Kampioen BMX bleek te zijn.

e.  Jeugdcommissie
· Regionale Jeugd MTB dag
o WTC Zeewolde zal op 16 juni 2018 de "Regionale Jeugd MTB dag organiseren
o Verwachte deelname tussen de 150 en 200 deelnemers plus begeleiders en ouders.
o Thans bezig met het opstellen van het draaiboek en het zoeken van een geschikte locatie.
o Arius Blom vraagt of de leden zich tzt willen inzetten als medewerker.
· Er is enig verloop in het jeugdledenbestand. Totaal aantal blijft wel redelijk stabiel op ca 30 leden.

f. Evenementen commissie

· Van 1 t/m 3 juni 2018 is in Mechelen in Zuid Limburg een groepsaccomodatie afgehuurd voor maximaal 30 personen. Meer info volgt zsm. Bij over inschrijving is de volgorde van inschrijving bepalend.
· Volgend jaar wordt aan het eind van het seizoen een feestelijkebafsluitende rit georganiseerd die, mede in het kader van ons 25 jarig jubileum, extra aandacht krijgt van het bestuur.

g. Kleding commissie
· Nieuwe kleding is besteld en wordt naar verwachting in januari geleverd.
· Sponsorcommissie
· Alle sponsoren waarvan het contract eind dit jaar afloopt hebben aangegeven weer vijf jaar door te willen gaan. Het betreft:
o Condoor
o Kippersluis
o Westerlaken
o Dickhof
o Kees Callis

 

8. Financiële verslag
· Voor aanvang van de vergadering heeft Eric Woltheus de concept begroting voor 2018 rondgedeeld en geeft hierop een toelichting
· De begroting is gebaseerd op een ledental van 145 leden
· De begroting wordt goedgekeurd.

9. Rondvraag.
· Sven Honig oppert gebruik te maken van de app "Join.cc" waarmee gemakkelijk en zeer direct kan worden gecommuniceerd over ritten die (individuele) leden willen gaan maken zodat anderen kunnen aanhaken. De vraag rijst wat de
toegevoegde waarde is. Het bestuur zegt toe om eea nader te bekijken.
· Martin van Zijl krijgt veel vragen van jeugdleden (alleen MTB) die de 40.000km bijna niet kunnen halen. Hij wil in overleg met het bestuur bekijken of eea voor jeugdleden kan worden aangepast. Ook oppert hij het plaatje dat nu verstrekt wordt bij 80.000 km te vervangen door iets anders omdat het als erg karig beoordeeld wordt. Ideeën zijn welkom.
· Henk Kippersluis vraagt of alle sponsorbedragen gelijk zijn gebleven. Hans deelt mee dat onze hoofdsponsor Condoor het bedrag heeft geïndexeerd. Volgens Henk zou Kippersluis Sierbestratingen het sponsorbedrag ook verhogen. Hij zal
nader overleg plegen met Hans.

10. Sluiting
· Hans sluit de vergadering en deelt mee dat er na afloop nog een drankje en een hapje is voor wie dat wil.


Ogenblik a.u.b. ...