Verslag ALV WTC Zeewolde, 28 november 2018

Aanwezig bestuur: Arius Blom, Jeroen Assen, Ger Stevens, Jeroen van Kampen, Gudo van Werkhoven, Jeroen de Boer, Han Schimmel, Peter Bouwman, Henry Doornekamp, Chretien Viveen, Willem van Voorst, Remco van Beek, Bart van Vessem, Bert Flantua, Sander Winkel, Hans Dijkhuizen, Janine Stortelder, Jan van Veldhoven, Sjors Lodewijks, Marcel Veenstra, Leo Kluifhoofd, Rene Steunenberg, Eric Woltheus, Fons Stortelder, Hans Kranendonk.

Afmeldingen:  Ruud Kruizinga, Tjibbe Hunink, Martin van Zijl, Peter Beekman, Marianne Dobber, Jan de Jong, Rinus de Vries

 1. Welkom en opening

  • Na een kleine verhuizing opent Hans om 20:05 uur de vergadering.

 1. Ingekomen stukken

  • Door kascommissie getekende Balans 2017 en Winst & Verliesrekening 2017

 1. Notulen vorige ledenvergadering, d.d. 21 maart 2018

  • Onder punt 9b - ATB commissie te lezen : de vrijwilligers van WTC en TVZ die de route in Zeewolde onderhouden willen zich aansluiten bij Stichting MTB Almere.

  • Behoudens het vorige punt wordt het verslag van de ALV op 21 maart 2018 goedgekeurd en vastgesteld

 1. Bestuurswisseling en herverdeling bestuurstaken.

  • Aftredend en herkiesbaar: Hans Kranendonk (vzt) Is onder de voorwaarde dat hij op zoek mag gaan naar een tussentijdse vervanger herkiesbaar en de ALV stemt hier unaniem mee in.

  • Aftredend en niet herkiesbaar: Jeroen van Assen (vzt tourcie)

Het verheugt het bestuur te kunnen melden dat Remco van Beek Jeroen van Assen wil opvolgen als voorzitter van de tourcommissie en in die hoedanigheid als bestuurslid. De ALV stemt in met de benoeming van Remco. Jeroen meldt dat twee leden van de toercommissie ook zijn gestopt zodat Remco geadviseerd wordt een nieuwe commissie samen te stellen. Remco vraagt spontaan of iemand van de aanwezige leden zich hiervoor wil aanmelden maar krijgt hierop geen respons.

 1. Communicatie en PR

  • René Steunenberg presenteert de nieuwe folder welke bij het begin van het wegseizoen verspreid zal worden.

  • Er zijn twee nieuwe sponsoren, te weten: Medialab (Henri Doornekamp) en Greyt Partner Woltheus ( Eric Woltheus)

  • Hans verzoekt beide sponsoren om een kort introductie met een link naar hun eigen website op te stellen die op de site van WTC gezet kan worden.

  • Opgemerkt wordt dat er geen berichtje in de krant is gekomen omtrent het 25 jarig jubileumjaar. Dit wordt alsnog verzorgd.

 1. Commissieverslagen

  1. Toercommissie

  1. Bestaande commissie is door opzegging gereduceerd tot 1 lid (Aart Weijers)

  2. De vraag rijst of het zinvol is de routes op de site te vermelden aangezien met name groep 4 vaak een andere route rijdt. De routes moeten gezien worden als een basis waarvan afgeweken kan/mag worden.

  3. In stand houden van groep 1 en 2 blijft problematisch, mede tgv de beperkte omvang van de vereniging.

  1. ATB commissie

  • Momenteel zijn er twee enthousiaste groepen, de recreatie groep en de prestatie groep van elk ca 10 personen. Bij geringe deelname worden deze groepen soms samengevoegd.

  • Er is nog steeds overleg met SBB inzake de aansprakelijkheid op het MTB parcour. De NTFU is doende een raamovereenkomst op te stellen die hopelijk gebruikt kan worden door de op te richten stichting die het onderhoud gaat verzorgen. Rene zal, in overleg met TVZ, nader bezien welk tijdstip geschikt is voor de oprichting van deze stichting.

  • Het blijft het streven om na de grote kap in 2020 een compleet nieuwe route te bouwen.

  • Jeugdcommissie

  • Ledenbestand blijft redelijk op peil, circa 50 leden in de leeftijd t/m 17 jaar

  • Voldoende begeleiding door mee fietsende ouders die vaak ook lid worden

  • Oudere kinderen trainen samen met TVZ maar blijven lid van WTC

  • Nieuwe stuurbordjes gesponsord door Swalbe

  • Kinderen t/m 17 jaar krijgen de kleding van WTC. Oudere kinderen dienen volwassen lid te worden

  • Evenementen commissie

  • In 2018 zijn er 2 evenementen georganiseerd, te weten:

   • Gezellig weekend in Limburg met een enigszins teleurstellend aantal deelnemers ( ca 20 leden)

   • Jubileumtocht met aansluitend een barbequefeest met een grote opkomst, ook van de jeugdleden.

  • Begin 2019 zal een inventarisatie worden gehouden bij de leden waarin zij hun wensen kenbaar kunnen maken. Vervolgens zal het programma voor 2019 worden vastgesteld.

  • Kleding commissie

  • Jubileum shirt is 152 keer aangevraagd waarvan er ca 40 stuks nog niet zijn uitgereikt/opgehaald.

  • Bij Profile Ridder ligt nu een beperkte voorraad voor nieuwe leden.

  • Jeugdkleding wordt langzamerhand vernieuwd

  • Doende een webshop te bouwen waar de leden zelf de kleding kunnen bestellen. Deze webshop wordt 2x per jaar opengesteld zodat de leden nieuwe kleding kunnen bestellen.

  • Sponsorcommissie

  • Niet nader behandeld, verwezen wordt naar punt 5 van dit verslag.

 1. Financiële verslag

  • Het financiële jaarverslag over 2017 is onlangs goedgekeurd door de kascommissie, Marc Timmer en Sven Honig. Sven verving Ruud Kruizinga die in het buitenland zat. Zij stellen de ALV voor het bestuur decharge te verlenen voor 2017 waarmee de ALV unaniem instemt.

  • De penningmeester, Eric Woltheus, ligt de begroting voor 2019 toe. De ALV keurt deze begroting goed.

 • Rondvraag.

  • Marcel Veenstra oppert dat er beter geluisterd moet worden als er gevraagd wordt langzamer te rijden. De ALV is het hier mee eens maar de praktijk blijkt vaak weerbarstiger dan gehoopt. Als de groep groot genoeg is kan er ook gesplitst worden.

  • Sjors Lodewijk vraagt of er een contributie verhoging komt. Dit wordt door het bestuur nader onderzocht voor de jaren na 2019.

  • René Steunenberg heeft contact gehad met een drietal dames en onderzoekt de mogelijkheid een damesgroep op te richten. Ze kunnen uiteraard aansluiten bij de bestaande groepen.

  • Hans memoreert dat Karin Lindeboom nog steeds geblesseerd is.

  • In het voorjaar zal een proef worden gehouden waarbij Klaas Bouma op een speed pedelec mee fietst in groep 3 of 4. Hans Kranendonk zal dit begeleiden en goede afspraken maken met de groep.

  • Fietsen met een ligstuur worden door sommigen als een risico gezien, ook al worden ze – conform de clubregels - niet gebruikt. Het bestuur beraadt zich of een ligstuur verboden zou moeten worden. Er zal ook gekeken worden naar de praktijk bij andere NTFU verenigingen.

 1. Sluiting

  • Om circa 21:30 uur sluit Hans de vergadering waarna de mogelijkheid geboden wordt om onder het genot van een drankje en een hapje na te praten.


Ogenblik a.u.b. ...