Verslag ALV WTC Zeewolde (20 maart 2019)

 

Aanwezig bestuur: Hans Kranendonk, Eric Woltheus, Rene Steunenberg, Fons Stortelder, Arius Blom

Afmeldingen bestuur: Ger Stevens, Remco van Beek

Aanwezige leden: Rinus de Vries, , Sven Honig, Jan van Velthoven, Niko Brobbel, Sjon Dekker, Michiel Appelhof, Peter Bouwman, Henk Kippersluis, Martin van Zijl, Sjors Lodewijks, Aard Weijers, Marcel Veenstra, Hans Dijkhuizen, Jeroen Kats, Jeroen van Assen, Janine Stortelder, Henry Doornekamp,

Afmeldingen: Willem Voorst, Leo Kluifhooft, Jaap Mulder

 

1. Welkom en opening

 • Om 20:15 uur opent Hans de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.

2. Enkele Afzeggingen

 • Zie afmeldingen hierboven

 • Mail van Marga van Kreek met de vraag of ouders van jeugdleden ook welkom zijn. Nav deze vraag ontspint zich een discussie over de voors en tegens. Besloten wordt ouders cq wettelijke vertegenwoordigers van jeugdleden stemrecht te verlenen. Dit zal worden meegenomen bij een algehele herziening van de statuten van onze vereniging waarin ook de thans nog verplichte ALV in het najaar uit de statuten zal worden gehaald en dus zal komen te vervallen. In voorkomende gevallen kan een extra ALV worden gehouden. De herziene statuten zal in de ALV in het najaar worden behandeld.

3. Mededelingen voorzitter/secretaris

 • Geen mededelingen

4. Notulen vorige ALV dd 28 november 2018

 • Notulen akkoord

5. Van de penningmeester

 • Eric geeft een korte toelichting op de balans. Tgv 25 jarig jubileum is de Algemene Reserve met circa 5000 euro gekrompen. Voor de jeugd is nog een bedrag van 831 euro beschikbaar voor nader aan te geven doel

 • Staat van lasten en Baten is in lijn met voorgaande jaren.

 • Binnenkort komt de Kascontrole bij Eric waarna de stukken ter goedkeuring worden aangeboden aan de ALV in het najaar.

 • WTC stapt met de website over naar All United. Er staan geen grote veranderingen op til.

6. Ledenadministratie

 • Dit jaar weer 5 nw aanmeldingen, deels jeugd.

 • Momenteel 156 leden, waarvan ca 35 jeugdleden.

 • NTFU verstrekt geen pasjes meer. Nw leden moeten hiervoor zelf een barcode op

de telefoon aanvragen bij de NTFU.

7. Communicatie en PR

 • René geeft een korte introductie omtrent een flyer die momenteel bij de drukker ligt. Deze zullen binnen kort worden verspreid en zijn met name bedoeld voor nw leden. René stuurt een mail rond omtrent het (beter) uitzetten van de flyers

 • Hans heeft en stukje in het lokale krantje Aktueel geschreven inzake ons jubileum. Ook zal een stukje worden geschreven voor het komende zomerseizoen

8. Commissies

 • Toercommissie:

   

  • Door de nieuwe toercommissie is een zomerprogramma opgesteld die elke week op de site zal worden vermeld. Aart Wijers stelt voor het hele programma in een keer op de site te zetten.

  • Op 31 maart is de officiële openingsrit met koffie en gebak van de penningmeester.

  • NTFU verzekering keert naast schade aan de fiets ook een bedrag uit bij blijvende invaliditeit ontstaan tijdens clubritten. De toercommissie zal de clubritten van WTC en AVZ aan bij de NTFU.

Eventuele ongevallen dienen binnen 24 uur te worden aangemeld door het bestuur, liefst door de secretaris, bij de NTFU. Dus direct melden via bestuur@wtc-zeewolde.nl

 • ATB commissie:

   

  • Sjors Lodewijk,Gert Jan Straatsma en Jan Douma (TVZ) gaan een stichting oprichten en zijn daarna een rechtsvorm die daardoor gesprekspartner kan worden door de officiële instanties (Gemeente, Staatsbosbeheer,etc) inzake de aan te leggen MTB route en ook voor subsidies

 • Jeugdcommissie

   

  • Arius geeft een korte toelichting op het reilen en zeilen van de jeugd ATB. Vaak rijden de ouders mee die soms ook lid worden van WTC Zeewolde zodat het mes aan twee kanten snijdt.

 • Evenementencommissie:

   

  • Jaarlijkse uitje zal in een heuvelachtig gebied plaatsvinden. Waarschijnlijk wordt gekozen voor een Landal Park waar we een paar huisjes zouden kunnen afhuren.

 • Kledingcommissie:

   

  • Jeroen van Assen vertelt dat er nog maar weinig kleding op voorraad is die voornamelijk bedoeld is voor nieuwe leden.

  • Kleding wordt nu verkocht via de web shop volgens de procedure zoals in de handleiding vermeld. Web shop is nog open tot zaterdag 24 maart. Jeroen stuurt nog een herinneringsmail naar de leden. Uitlevering max na 8 weken.

  • De webshop wordt in januari en in juli open gezet zodat kan worden geleverd voor aanvang van het zomer en winter seizoen. Tekst op de website is aangepast aan deze situatie.

 • KM vretercompetitie

   

  • Martijn van Zijl houdt een korte toelichting en overhandigt Rinus de Vries en Sjors de wereld Bokaal .

  • Rinus staat in deze competitie bovenaan en heeft inmiddels 124.172km gereden.

9. Rondvraag

 • Henry Doornekamp vraagt of de jeugd nog een Freeride shirt ontvangt. Dit wordt binnen het bestuur nog bezien.

 • Eric Woltheus zoekt nog een lid voor de kascontrole. Ruud Kas meld zich spontaan en wordt door de ALV hiertoe benoemd.

10. Sluiting

 • Hans sluit de vergadering en wenst allen wel thuis waarna nog een gezellig samenzijn volgt waarin druk wordt nagepraat na het winter seizoen.

 


Ogenblik a.u.b. ...